Karl Dittrich voorzitter VSNU

Nieuws | de redactie
4 juli 2012 | NVAO-voorman wordt WO-boegbeeld. Karl Dittrich's rede in Wageningen is de boodschap van een man met een missie. De kersverse VSNU-voorzitter waarschuwt voor een land waarin "elke mening op onderbuikgevoelens of het nog vagere 'iedereen weet toch dat' evenveel waard blijkt te zijn als die uit de wetenschap."

De VSNU meldt vandaag op haar website dat KarlDittrich per 1 december 2012 wordt benoemd tot nieuwe voorzittervan de vereniging. Hij zal het voorzitterschap van Sijbolt Noordaovernemen die de VSNU sinds december 2006 heeft geleid. Bij hetafscheid van Prof. Pim Brascamp die afzwaaide als voorzitter vanhet Onderwijsinstituut in Wageningen hield toen nogNVAO-voorzitter Karl Dittrich een speech die nu bijna alsinaugurele rede kan worden gelezen.

Dittrich was uiterst scherp en onthulde tevens een nieuwtje voorde internationaliseringsagenda van deaccreditatieorganisatie.  “Onze kennisinstellingen moeten zichinternationaal tonen en duidelijk maken wat zij internationaal tebieden hebben.”

Mopperaar en verwende burgers

Vanuit die visie wil de NVAO dan ook dat het huidigeinternationaliseringskenmerk een Europees karakter krijgt. Designalen daarvoor uit Brussel zijn positief zo laat Dittrich inzijn speech weten. Minder positief is Dittrich over het huidigeklimaat van “geworden van mopperaars, van verwende burgers en vanindividualisten,” waarin universiteiten nu opereren.

“Het anti-intellectualisme in onze samenleving boezemt mij angstin. Als aan oordelen en meningen van wetenschappers achteloosvoorbijgegaan wordt en elke mening is gebaseerd oponderbuikgevoelens of op het nog vagere “iedereen weet toch dat”evenveel waard blijkt te zijn als die uit de wetenschap, dan loopteen samenleving groot gevaar.”

Dat beeld doet volgens Dittrich geen recht aan de objectievesituatie. Universiteiten “oogsten af en toe meer misbaar danwaardering, terwijl zij het objectief gezien fantastisch doen. Geenenkel land ter wereld staat met al zijn researchuniversiteiten zohoog in internationale rankings: alle dertien universiteiten horenop zijn minst tot de subtop van de wereld!”

Macho-benadering in de politiek

Hoewel deze top veelal is bewezen is in politiek en maatschappijvolgens Dittrich te veel een beeld ontstaan van in gebreke zijn.”De afgelopen jaren zijn alle opleidingen beoordeeld op hundoelstellingen, de inhoud van de programma’s, de kwaliteit enkwantiteit van het personeel, de voorzieningen, de kwaliteitszorgen het gerealiseerd niveau. Zo zijn in totaal meer dan 3500opleidingen beoordeeld.”

“Jammer genoeg hebben de politici in 2002 bij het uittekenen vandit stelsel een macho-benadering gekozen: een opleiding dienegatief werd beoordeeld moest worden gesloten. Op het eerstegezicht lijkt dit een vanzelfsprekende en daadkrachtige maatregel,behalve als men zich realiseert dat een dergelijke uitspraak doorcollega’s over collega’s moet worden gedaan.”

Niet geïnteresseerd in juweeltjes

Dittrich is stellig als hij de kwaliteitscriteria in Nederlandtegen het licht houdt. “Ik durf de stelling aan dat er in Europagéén beoordelingsstelsel is, waarin zo precies naar het niveau vanhet onderwijs wordt gekeken. En omdat we dat zo precies doen, komenwe ook tegenvallende resultaten op het spoor, net zo goed trouwensals juweeltjes. In die laatste zijn media noch politiekgeïnteresseerd, maar in de eerste wel zoals de opschudding rond eenaantal opleidingen in hogescholen heeft geleerd. “

Juist om die teneur tegen te gaan wil Dittrich een beroep doenop de veerkracht van universiteiten. “Ik zou wel hopen dat onzekleurrijke, tolerante en creatieve samenleving niet verwordt toteen droge vlakte van naar binnen gekeerde mopperaars. Juist hetonderwijs moet en kan bijdragen aan het vitaal houden van onzesamenleving. Laten we daarvoor het onderwijs koesteren en onzeuniversiteiten van wereldklasse in het bijzonder,” zei deNVAO-voorman bij het afscheid van de professor die zich deafgelopen jaren hard heeft gemaakt voor de kwaliteitszorg bij deWageningse universiteit.

De volledige speech van Karl Dittrich leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK