Klein is vaak zwak

Nieuws | de redactie
4 juli 2012 | Heel het HO ziet een nieuwe golf herschikking en fusie komen. Hoe slecht is dat? Inspectie- en OCW-analyses tonen elders een verrassend genuanceerde werkelijkheid. “Nog steeds zijn kleine basisscholen vaker dan grotere scholen zwak of zeer zwak.” Ook kleine vakscholen scoren laag.

In de Kamerstukken over de Inspectiejaarverslagen presenteerthet departement de feitelijke inzichten en ontwikkelingen rond deschaal, krimp en kwaliteit van het onderwijs. De vragen daaroverraken heel het onderwijs van PO tot en met WO. Zo wordt over devraag naar de impact van ‘meerdere scholen onder een bestuur’gemeld: “Uit de gegevens van de inspectie blijkt dat het gemiddeldeaantal zwakke en zeer zwakke scholen per bestuur daalt.”

Het gaat beter

“Over de hele linie gaat het dus beter met de kwaliteit van hetonderwijs op bestuursniveau: het percentage besturen in hetbasisonderwijs met minimaal één (zeer) zwakke school daalde van 25naar 18 procent, in het voortgezet onderwijs van 37 naar 34procent.

Specifiek bij de grotere besturen (vanaf 20 scholen ofafdelingen per bestuur) blijkt dat er een aanzienlijke groei is vanhet percentage besturen dat geen enkele (zeer) zwakke school ofafdeling onder zich heeft: in het basisonderwijs steeg ditpercentage van 22 naar 43 procent, in het voortgezet onderwijs van6 naar 17 procent.”

“Dit is opmerkelijk, omdat deze besturen getalsmatig een groterekans hebben één of meer (zeer) zwakke scholen onder zich te hebben.Overigens is de vermindering van het aantal (zeer) zwakke scholenook zichtbaar bij de éénpitters. Met het vermogen een beter beleidte voeren wordt bedoeld dat grotere schoolbesturen meermogelijkheden hebben om personele maatregelen te nemen doorbijvoorbeeld overplaatsing en dat zij ook in financieel opzichtmeer armslag hebben.”

Ook in MBO zorgelijk

Daarbij valt tevens op, dat zulke zwakke, kleine scholen nietaltijd daar te vinden zijn, waar men in discussies over diversiteiten grootstedelijke problemen veronderstelt. “Nog steeds zijn kleinebasisscholen wel vaker zwak of zeer zwak dan grotere scholen. Datgeldt zowel voor scholen die gekrompen zijn als voor scholen die allangere tijd klein zijn. Kleine scholen zijn relatief vaak tevinden in plattelandsregio’s.”

Ook in het beroepsonderwijs staan de kwaliteit bij kleine’vakscholen’ onder druk. “In het beroepsonderwijs hebben kleineopleidingen gemiddeld genomen lagere rendementen. Het is deinspectie niet bekend of deze opleidingen wel meer maatwerkleveren.  De inspectie heeft geen verklaring voor de bevindingdat de gemiddelde rendementen van kleine mbo-opleidingen (minderdan 12 deelnemers) lager liggen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK