Leerzaam ‘Herstelhotel’

Nieuws | de redactie
3 juli 2012 | Met een academische leerwerkplaats voor concrete zorguitvoering gaat men bij de HAN het project ‘Herstelhotel’ inrichten. dit beantwoordt meteen de vraag naar krachtige en multidisciplinaire stageplekken in opleidingen in deze sector.

Het Instituut Paramedische Studies, het InstituutVerpleegkundige Studies, de ZZG Zorggroep en meerdere lectoratenbinnen de faculteit GGM  bundelen hun krachten in het project’Herstelhotel’. De academische leerwerkplaats is een plek waaronderwijs, onderzoek en het veld elkaar versterken.

Het Herstelhotel onderscheidt zich daarmee van andereleerwerkplaatsen doordat het niet alleen de nadruk legt op leren ineen authentieke omgeving, maar ook zijn pijlen richt op deontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en nieuwe zorgconcepten. Erwaren meerdere aanleidingen voor deze samenwerking. Bijvoorbeeld devraag naar krachtige en multidisciplinaire stageplekken en dewenselijke verbetering van de (infra)structuur van hetpraktijkgerichte onderzoek.

Leerwerkplaats

Met het Herstelhotel biedt de ZZG Zorggroep cliënten eencombinatie van revalidatie, behandeling, begeleiding en zorg in eenhotelachtige, helende omgeving. Het is tevens een plek waarstudenten van de paramedische en verpleegkundige opleidingen alsmultidisciplinair team een stage- of onderzoeksperiode doorlopenwaarin ze na verloop van tijd zelf aan het roer staan.

Doordat studenten in een teams van 10 tot 20 studenten opereren,kunnen de professionals meer op afstand begeleiden dan in eenreguliere stage. Studenten stellen de vragen aan elkaar en lossenvraagstukken eerst binnen de groep op. Dit zorgt er tevens voor datstudenten meer verantwoordelijkheid ervaren.

Eigen team in ontwikkeling

De functie ‘leren werken’ van het Herstelhotel houdt in dat eenmultidisciplinair team van studenten na verloop van tijd zelf deafdeling runt; zij stellen met elkaar behandel- enverbetervoorstellen op en voeren daarna de behandelingvanzelfsprekend ook uit. Zowel op organisatorisch gebied alszorginhoudelijk ontwikkelen de studenten zich als een professioneelteam dat echte cliënten behandelt.

Hierin verschilt de leerwerkplaats van het Praktijkhuis; daarwerken studenten met simulatiepatiënten. Uit gesprekken metstudenten die ervaring hebben met een leerwerkplaats, blijkt datzij enthousiast zijn over het fenomeen; zij vinden het verrijkendom te werken als team en geven aan veel te leren!

Integratie van toegepast onderzoek

De tweede functie betreft het als multidisciplinair team’onderzoeken’ in deze innovatieve werkomgeving. Het streven hierinis om bachelorstudenten, maar ook masterstudenten op het vlak vanzorg & welzijn en promovendi samen met professionals van hetHerstelhotel en de lectoraten onderzoek te laten doen.

Deze integratie van onderzoekscapaciteit maar daarnaast ookfocus met betrekking tot de onderzoeksinhoud, creëert slagkracht.Met als resultaat een systematische en meer waardevolleontwikkeling van kennis voor zowel het veld als het onderwijs. Opdit moment worden de onderzoekslijnen beschreven die dienen alsbasis voor het onderzoek dat de groepen zullen gaan uitvoeren.

Zelf bedenken

Per jaar zullen er vier groepen starten in het Herstelhotel; eenleergroep en een onderzoeksgroep in september en een leergroep eneen onderzoeksgroep in februari. De studenten starten en stoppen ophetzelfde moment in de opleiding, zodat  zij niet kennis vanandere stagiaires overnemen maar samen eigen oplossingen gaanbedenken.

Op dit moment wordt door projectgroepen bepaald hoe debegeleiding van deze groepen gaat plaatsvinden. Vast staat dat ditvan zowel de begeleiders op de HAN als de begeleiders in hetHerstelhotel een andere werkwijze en mentaliteit vraagt. Voor dezebegeleiders zullen eind dit jaar scholingen wordengeorganiseerd.

Kwaliteit geborgd in praktijk

De groepen zijn multidisciplinair, dus zullen onder andereroosters en normeringen van verschillende opleidingen op elkaarmoeten worden afgestemd. Een andere discussie die speelt is die vande professionele identiteit van een specifieke opleiding in eenmultidisciplinaire setting. Verder wordt ook bekeken op welkeschaal en voor welke studiejaren er onderwijs kan worden verzorgdin de leerwerkplaats.

Daarnaast is de bescherming van de kwaliteit en de veiligheidvan de zorg die de ZZG Zorggroep levert belangrijk: de ZZGZorggroep blijft verantwoordelijk en zij zullen de studentengroepenalleen de ruimte kunnen geven wanneer de veiligheid en kwaliteitvan de zorg gewaarborgd blijft.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK