Leren van Duits krimpbeleid

Nieuws | de redactie
3 juli 2012 | Vergrijzing en krimp zorgen voor uitdagingen in onder meer Twente en Groningen. Nederlandse en Duitse projectpartners in Twente leren van elkaars best practices op dit punt. Saxion-lector ir. Bas van der Veen: “er zijn veel goede Duitse en Nederlandse praktijkvoorbeelden. Er liggen mooie kansen voor ondernemers in zorg en bouw.”

In het kader van het Euregionale Interreg-project Wonen inBeweging (Wohnen im Wandel) hebben bedrijven, huisvesters,overheden en kennisinstellingen de afgelopen drie jaar bij elkaarin de keuken kunnen kijken. Daar is vanuit het Saxion KenniscentrumLeefomgeving in Enschede de bundel ‘Wonen in beweging’ uit voortgekomen dat de belangrijkste resultaten van de samenwerking bijelkaar brengt.

Bewustzijn is toegenomen

“We hebben de afgelopen drie jaar thema’s als toegankelijkheid,barrièrevrijheid en wooncomfort onder de aandacht gebracht bijzowel Nederlandse als Duitse gemeenten, woningcorporaties,marktpartijen en kennisinstellingen,” vertelt Bas van der Veen,lector Vernieuwend ondernemen in de bouw van Saxion KenniscentrumLeefomgeving. “We kunnen concluderen dat het bewustzijn rondom dezethema’s behoorlijk is toegenomen.”

Saxion is op dit moment de mogelijkheden aan het verkennen eenEuregionaal Competentiecentrum Bouwen en Wonen op te zetten. Debundel ‘Wonen in beweging’ is een eerste stap daartoe. Depublicatie vergelijkt de situatie tussen Duitsland en Nederland inwoningbeleid en trekt nuttige lessen voor Nederland.

Duitsland kende eerder vergrijzing

Zo is in Duitsland de vergrijzing al veel eerder ingezet en iser dus op dit thema al veel verder gevorderder samenwerking vanmarktpartijen die hun kennis bundelen en zo op wijk of dorpsniveaueen integrale aanpak kunnen ontwikkelen die aansluit op de wensenvan de klant. Eén aanspreekpunt voor de klant is voor allewoongerelateerde vragen is één van de in ‘Wonen in beweging’aangedragen tips.

Ook het in de markt zetten van comfortabel woonaanbod kanvolgens Bart van der Veen en zijn collega’s beter. Dit heeft vaakeen negatieve connotatie een focus op ouder worden, terwijl meeraandacht besteed kan worden aan wooncomfort, plezier wonen enluxe.

U leest de bundel ‘Wonen in Beweging’ hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK