OECD: HO levert veel op

Nieuws | de redactie
4 juli 2012 | Hoger onderwijs maakt landen slim en welvarend. En hun inwoners eens te meer. Nieuwste OECD-cijfers laten zien hoe wijs het is flink en blijvend in het talent van burgers te investeren. Nederland scoort daarin net boven het gemiddelde, maar nu toch ook al onder Slovenië en Hongarije.

De berekeningen van de extra welvaart die burgers genereren doorhoger onderwijs te volgen, laten zien dat de plus sterker wordt.Ten opzichte van een hogere VO-opleiding levert een HO-opleiding aleen verdubbeling op. Maar niet voor iedereen hetzelfde. Vrouwenhebben hier nog steeds een achterstand, hoewel zij kwalitatiefwereldwijd steeds betere resultaten en HO-rendementen bereiken.

Vrouwen minder

Het welvaartseffect “is over USD 175 000 for a man and just overUSD 110 000 for a woman, on average across OECD countries. Thepayoff is particularly strong for men in Italy, Korea, Portugal andthe United States, where obtaining a higher education degreegenerates a long-term benefit of more than  USD 300 000 forthe average man, compared to a man with an upper secondaryeducation only.

Meanwhile, the advantage for women is strongest in Ireland,Korea, Portugal, Slovenia, the United Kingdom, and the UnitedStates, where having a tertiary education yields an averagelong-term benefit of USD 150 000 or more, compared to a woman withan upper secondary education.”

Geld in kennis rendeert enorm

Ook op de schaal van het nationale en Europese beleid bieden deOECD-data relevante inzichten. En ook hier is duidelijk, dat onsland op zijn tellen moet passen. Anderen doen het goed en soms veelbeter dan wij zelf denken of vermoeden. Belgie bijvoorbeeld.

De publieke investeringen hebben een indrukwekkend effect op dewelvaart en het welzijn van slimme kennisnaties. Een land krijgt dekosten die men steekt in het kweken van talent via het HOdrievoudig terug, gemiddeld. “Over the long run countries willrecoup this investment – and then some – through increased taxrevenues from these higher-educated people, as well as savings fromthe lower level of social transfers these individuals typicallyreceive.”

public costsbenefits HE OECD 

“For example, the net return on the public costs to support aman in tertiary education is more than USD 91 000, on averageacross OECD countries – more than three times the amount of thepublic investment. In Belgium, Germany, Hungary, Slovenia and theUnited States, this return is especially high, topping USD 150 000for men in these countries.”

“By contrast, the net return on the public costs to support awoman in higher education is somewhat lower (USD 55 000) onaverage. Nonetheless, the return is positive in every OECD countryexcept Denmark and Sweden. In both of these countries, publicbenefits for higher education are extremely high, and incomeinequality is comparatively low – two factors that likely influencethese negative returns.”

Meer HO blijft meer opleveren

De OECD ziet voor de lange termijn twee denkbare scenario’s bijdeze investeringen. Met de expansie van de deelname aan het HBO enWO zouden de welvaartseffecten kunnen gaan afvlakken. Als iedereenHO-opgeleid zou zijn is er weinig verschil meer te bereiken invergrote individuele welvaart. De data over Zweden en Denemarkenlijken dat de indiceren op het eerste gezicht.

Maar de OECD noteert nog een andere trend. De economie ensamenleving van de hoog ontwikkelde landen blijft een onmiskenbareen sterke ontwikkeling kennen: “more knowledge-based, increasingthe demand for highly-educated people even more.”

Gekoppeld aan de vergrijzing en de behoefte aan kennismigrantenis het volgens de OECD helder, dat ook in de hoogst ontwikkeldekennislanden de “the economic benefits of higher education couldcontinue to expand.” Kortom, dereturn on investmentin hogeronderwijs voor zowel de jonge talenten als de slimme naties is zeergoed.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK