Strijd tegen malaria te eenzijdig

Nieuws | de redactie
24 juli 2012 | Het aantal doden is het laatste decennium met 25% afgenomen. Toch wordt de malariamug momenteel nog niet effectief bestreden, stellen entomologen van onder meer de Wageningen Universiteit. Zij pleiten voor een aanpak gebaseerd op de inzet van meer verschillende middelen.

In het open access tijdschrift PLoS Medicine waarschuwenAmerikaanse en Wageningse entomologen voor de eenzijdigheid van dehuidige bestrijdingswijze. Die is vrijwel volledig gericht op hetgebruik van chemische insecticiden. Uit onderzoek blijkt datmalariamuggen nu al weerstand opbouwen tegen deze insecticiden.

Vijftig jaar achter

In navolging van de ziektebestrijding in de landbouw pleiten deonderzoekers daarom voor een aanpak van malaria, gebaseerd op deinzet van een veelheid aan middelen en hulpbronnen en die veelminder riskant is. Vergeleken met de agrarische sector loopt demalariabestrijding meer dan vijftig jaar achter.

De terugloop van malariagevallen en malariadoden metrespectievelijk 17 en 25 procent de afgelopen tien jaar volgens deWereldgezondheidsorganisatie, werd altijd toegeschreven aan deinzet van chemische insecticiden in Afrika. De insecticiden wordengebruikt in geïmpregneerde netten of als bestanddeel in sprays diebinnenshuis.

Sinds enkele jaren wordt evenwel uit een aantal Afrikaanselanden gemeld dat malariamuggen in toenemende mate resistent wordentegen deze chemische middelen. De auteurs van het artikel stellendat er alternatieve strategieën moeten worden gevolgd om deze trendte vertragen en op den duur om te keren.

Leren van plaagbestrijding

De onderzoekers denken dat de aanpak van malaria veel kan lerenvan de strategie van plaagbestrijding in de landbouw. De huidigemanier van bestrijding van malariamuggen ligt ongeveer op hetniveau van hoe de landbouw plaagbestrijding aanpakte in 1950. Daaris inmiddels al lang vast komen te staan dat het bijna uitsluitendgebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen het probleem vanresistentie tegen ziekten en plagen alleen maar verergert.

De beste strategie in de agrarische sector ligt in hettegelijkertijd en op samenhangende wijze inzetten van diversemiddelen, zoals het monitoren en voorspellen van ziekten en plagen,het gebruiken van natuurlijke wijzen van bestrijding en het gebruikvan resistente gewassen. Het gebruik van pesticiden moet dan wordenbeperkt tot die situaties waar het niet anders kan.

Die benadering is in de sector ‘integrated pest management'(IPM) gaan heten en heeft tot gevolg gehad dat het risico opresistentie tegen insecticiden behoorlijk is ingeperkt. Hoewel dezebenadering niet de panacee is, is het wel de hoeksteen van veelagrarische productiesystemen in zowel de ontwikkelde wereld als ookin ontwikkelingslanden, stellen de onderzoekers in hun artikel.

Duurzame bestrijding

In navolging van de agrarische sector pleiten de auteurs vooreen soortgelijke samenhangende inzet van meerdere instrumenten omde insecten die ziekten overbrengen te bestrijden: ‘integratedvector management’ (IVM), of geïntegreerde aanpak vanziekteoverbrengers. Die is nodig voor een effectieve en ookduurzame wijze van bestrijding van plaaginsecten.

Het ontwikkelen van een effectieve IVM vergt het ontwikkelen vanveel kennis van de invloed van de diverse beheersingstactieken.Daar is nog verrassend weinig onderzoek naar gedaan, aldus deauteurs. Zij pleiten voor een substantiële onderzoeksinspanning enhet vrijmaken van gelden daarvoor.

Bij het ontwikkelen van bestrijdingsprogramma’s moet ookuitdrukkelijk de plaatselijke bevolking worden betrokken. Deonderzoekers waarschuwen ervoor dat er voor de uitroeiing vanmalaria geen snelle oplossing (‘quick fix’) voor de hand ligt.

Het volledige artikel vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK