Voorlichting WO onder de maat

Nieuws | de redactie
3 juli 2012 | Focus op studiesucces dwingt studenten scherp te kiezen. Dat valt niet mee. “Ontbrekende gegevens zorgen voor een zeer onvolledig beeld, terwijl de toekomstige student deze gegevens hard nodig heeft bij het maken van een afweging.” De LSVb gispt de VU, prijst TU’s.

De Landelijke Studenten Vakbond heeft het afgelopen jaar debrochures voor aankomend studenten in het wetenschappelijkonderwijs naast elkaar gelegd. Doel is te komen tot een voor dehele WO-sector gemeenschappelijke studiebijsluiter die de studenteneerlijk voorlicht over wat de studies inhouden. Dat blijkt nodig,zo laat het onderzoek van de studentenvakbond zien.

“In 50% van de brochures wordt geen inzicht verschaft in de teverwachten contacturen en in 78% van de gevallen wordt geen inzichtgegeven in de extrastudiekosten. Daarnaast ontbreekt er in 97% vanhet materiaal een indicatie van het te verwachten startsalaris ener wordt in 77% geen beeld geschetst van de werkgroepsgrootte.Verder mist in 97% van het materiaal inzicht in destudent-docentratio. Ten slotte wordt er in bijna geen enkelebrochures melding gemaakt van de uitval (5%) of het rendement (6%)van de betreffende opleiding.”

Ook veel onjuiste informatie

Naast dat veel informatie simpelweg ontbreekt, ziet de LSVb ookdat veel universiteiten in hun brochures onjuiste gegevens overstudies verspreiden.  De uitkomsten van hun vergelijking vande folders met de formele kwaliteitszorg-analyses zijn niet mals.”In het onderzoek zijn de claims van instellingen vergeleken metaccreditatierapporten van de NVAO en gegevens uit de NSE (NationaleStudentenenquête) . Slechts in één geval werden de claims van deinstelling onderschreven door de gegevens uit de NSE, namelijk bijde opmerkingen over de faciliteiten.”

Opvallend zijn de grote verschillen tussen de universiteiten.Volgens de LSVb zijn er “instellingen die uitgebreid voorlichtenzoals de Technische Universiteit Eindhoven en de TechnischeUniversiteit Delft. De Vrije Universiteit Amsterdam geeft de minsteinformatie in haar brochures.” De volledige ranglijst vanuniversiteiten ziet u hieronder.

LSVb Ranking Voorlichting

Het volledige LSVb-onderzoek leest u hier

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK