Alleen diepte-groei voor Hogeschool Leiden

Nieuws | de redactie
28 augustus 2012 | Hogeschool Leiden lanceerde gisteren officieel haar nieuwe instellingsplan 2012-2016 ‘Talent voor talent’. Hiermee kiest Leiden níet voor volume, maar voor talentontwikkeling als leidraad voor de toekomst. De docent staat hierbij centraal.

De Hogeschool Leiden maakte de afgelopen 10 jaar een onstuimigegroei door. Deze groei stelde de hogeschool in staat zich teontwikkelen tot een serieuze samenwerkingspartner op het gebied vanpraktijkonderwijs en kennisvalorisatie in de Leidse regio, maar degroei kende ook een keerzijde door de toegenomen druk op deorganisatie. In het jongste instellingsplan van de Hogeschool Leiden, wordtduidelijk een nieuwe koers ingeslagen.

Persoonlijk contact

Paul van Maanen, Voorzitter College van Bestuur zegt hierover:’Door de komende jaren te kiezen voor een stabiel aantal studenten,richten wij ons nog beter op onze maatschappelijke opdracht goedonderwijs en toegepast onderzoek te verzorgen, met de passie, hettalent en de menselijke maat die zo kenmerkend zijn voor onzehogeschool. Persoonlijk contact blijft het uitgangspunt bij devormgeving van ons onderwijs en de manier waarop wij met elkaarwillen werken met als doel professionele beroepsbeoefenaren voorhet werkveld af te leveren’, aldus de bestuursvoorzitter.

Talentontwikkeling van studenten, docenten en medewerkers is dekomende vier jaar de leidraad voor Hogeschool Leiden. Dekernambities van de hogeschool zijn de volgende:

1. Talenten ontwikkelen

Om de huidige omvang te kunnen handhaven worden groeiremmendeinstrumenten ingezet zoals: numerus fixus, decentrale selectie enbindend studieadvies in verschillende leerjaren. De hogeschool wilde ‘meest geschikte’ student opleiden voor een beroep en biedtstudenten afgestemde studieloopbaanbegeleiding en de mogelijkheidom te differentiëren binnen een opleiding. Studenten leren in eencontinue wisselwerking van kennis en ervaringen met studenten,docenten en vertegenwoordigers van het werkveld. De steedsverdergaande globalisering wordt hierbij als extra aandachtspuntmeegenomen zodat studenten zich ontwikkelen tot professionals dieweten te acteren in een internationaal speelveld.

2. Talenten voor talent

Op Hogeschool Leiden staan studenten centraal en zijn medewerkershet voornaamste kapitaal. Docenten geven inspirerend onderwijs datde student helpt om zich optimaal te ontwikkelen. Inspirerendonderwijs is afwisselend: ondersteund door digitale media enactuele voorbeelden uit het vakgebied.

3. “Je moet ze van de Hogeschool Leidenhebben”

Het werkveld is voor een groot deel maatgevend voor het succes vanHogeschool Leiden. De hogeschool werkt nauw samen met het werkveld,zowel op het gebied van toegepast onderzoek als op de vormgevingvan het curriculum. Door middel van toegepast onderzoek draagt dehogeschool bij aan kennisontwikkeling en kennisvalorisatie binnende beroepspraktijk. Lectoraten brengen een optimale interactie totstand tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Daarnaast ishet profiel de komende jaren gericht op de thema’s jeugd, lifescience en gezondheidszorg. In de regio sluiten wij aan opbelangrijke initiatieven.  

4. Uitstekende campus voor leren enwerken

Hogeschool Leiden biedt een goede en veilige leer- en werkomgeving.Daarbij hoort een efficiënte dienstverlening aan de student, dedocent, de medewerker en de onderwijsorganisatie. De campus is deleer- en werkomgeving en blijft de ontmoetingsplek voor studentenen medewerkers; zowel fysiek als virtueel.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK