AWT: Sociale Innovatie op Europese agenda

Nieuws | de redactie
7 augustus 2012 | Sociale innovatie staat zowel landelijk als Europees in de aandacht. In opdracht van OCW en EL&I zocht de AWT uit hoe Nederland de handschoen hierin kan oppakken en adviseert “om sociale innovatie volledig en op alle onderdelen in te bedden in Horizon 2020.”

De Adviesraad voor Wetenschap & Technologie (AWT) laat ineen adviesbrief aan Halbe Zijlstra en Maxime Verhagen weten’sociale innovatie’ als thema belangrijk is om op te pakken.”Horizon 2020 is een goed vehicle  om socialeinnovatie verder te brengen.” Daarvoor is volgens de AWT een bredesamenwerking nodig op meerdere niveaus en door meerderepartijen.

Op zoek naar samenhang

“De AWT vermoedt dat sociale innovatie de verbinding kan zijntussen de verschillende maatschappelijke uitdagingen. Het een vooreen oplossen van maatschappelijke problemen zonder achterliggendesamenhang er bij te betrekken zal waarschijnlijk niet ergsuccesrijk zijn. Aandacht voor sociale veranderingen, structuren,zelforganisatie van mensen en innovatie kan bijdragen aan hetopsporen van de samenhang tussen problemen.”

De AWT bouwt in de adviesbrief verder op het eerdere advies ‘Scherp aan de wind’ dat stelt dat Europa meernadrukkelijker naar voren moet komen in de plannen van detopsectoren. “De inzet moet zijn om de eigen sterktes goed tepositioneren in de Europese programma’s, zodat Nederlandseonderzoekers en kennisinstellingen goede aansluiting vinden inEuropa.”

Interdisciplinair benaderen

Om dat te bereiken, moet  ‘sociale innovatie’ een centraleplaats krijgen in zowel de landelijke als Europese programma’s. Opdat punt heeft de AWT een aantal suggesties aan Zijlstra enVerhagen. Zo moet in de topwetenschap meer aandacht komen voorsamenwerking en co-creatie. “Co-creatie, interactie met gebruikers,toepassers en participanten in de samenleving versnelt immers detotstandkoming van nieuwe hypothesen en inzichten.”

De AWT benadrukt tevens het belang van vragen die voortkomenvanuit ethische maatschappelijke waarden in industrieelleiderschap. “Het gaat niet alleen om technologie, maar ook om hettoepassen en/of gebruiken van de techniek.”

Tot slot wordt in het advies gehamerd op het belang van socialewetenschappen in alle moderne uitdagingen. “Het gaat juist om deinteractie in het onderkennen van verschillende belangen en om demaatschappelijke veranderingsprocessen op meerdere niveaus. Er moetdaarom prioriteit zijn voor interdisciplinaire benaderingen met oogvoor de sociale context met name toepassing, gebruik enethiek.”

De volledige adviesbrief van de AWT leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK