Boete deeltijdstudent lastig

Nieuws | de redactie
8 augustus 2012 | Ambtelijk OCW is niet in staat de rechterlijke uitspraak over de langstudeerboete uit te voeren. Staatssecretaris Zijlstra meldt, dat DUO de informatie niet kan leveren op basis waarvan HBO en WO hun deeltijdstudenten collegegeld kunnen vragen. “Ik kan helaas deze last op dit moment niet wegnemen.”

De bewindsman meldt aan de koepels en in afschrift ook aan deKamer, dat er geen geautomatiseerd proces vaninformatieverstrekking mogelijk is, dat de uitspraak van de rechterop dit punt kan laten uitvoeren. De instellingen zullen in huneigen archieven en administraties moeten graven om uit te zoekenvoor welke student aan welke deeltijdopleiding de rechterlijkeuitzondering op de langstudeerboete gelden kan.

Niet realiseerbaar

Zijlstra schrijft aan VSNU en HBO-raad onder meer:”Deze informatie is alleen bij de instellingen bekend en zoals aldoor de instellingen aangegeven is deze informatie niet directvoorhanden. Een door DUO geautomatiseerd proces is daarom niet opde korte termijn realiseerbaar. DUO gaat wel op de korte termijnmet de instellingen in gesprek op welke wijze deinformatievoorziening voor het studiejaar 2013/2014 geautomatiseerdkan worden. Dit betekent dat de instellingen voor het studiejaar2012/2013 zelf aan de student moeten aangeven voor welk collegegelddeze in aanmerking komt.”

Het komt er dus op neer, dat de instellingen zonder verdereinformatieve steun van OCW moeten gaan zorgen voor een correcteuitvoering van de uitspraak van de rechter. Pas op zijn vroegst inhet collegejaar 2013-14 is het voor de ambtelijke diensten mogelijkeen “geautomatiseerd proces van informatieverstrekking” in gang tehebben, dat hieraan zou kunnen voldoen.

Veeg uit de pan

Zijlstra geeft in zijn brief de koepels ook nog een veeg uit depan en waarschuwt dat een correcte uitvoering van de nieuwe wetverplicht is. Het bezwaar, dat de VSNU nog eens herhaalde tegen delangstudeeerboete is blijkens de brief van de bewindsman duidelijkin het verkeerde keelgat geschoten. Hij reageert daar als volgt op:”Het is goed nog eens te melden, dat langstudeerdersmaatregel juistde mogelijkheid biedt fors te investeren in het hoger onderwijs.Hierover zijn in de hoofdlijnenakkoorden met de VSNU en de HBO-raadafspraken zijn gemaakt. Het niet uitvoeren van delangstudeerders-maatregel betekent voor het macro-budget van hethoger onderwijs juist een korting van structureel ca. € 400mln.”

De waarschuwing aan de koepels formuleert hij daarop zo: “Ikwijs er nogmaals op dat de Wet verhoging collegegeldlangstudeerders door de wetgever is aangenomen en dat de rechterheeft uitgesproken dat de maatregel juridisch houdbaar is. Debezwaren die door zowel VSNU als HBO-raad naar voren gebracht zijnmeegewogen in het parlementaire proces. Een door de wetgevervastgestelde wet kan niet zomaar buiten werking worden gesteld.Daarvoor is wetswijziging noodzakelijk met het bijbehorendeparlementaire proces.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK