Docentschap rijker maken

Nieuws | de redactie
29 augustus 2012 | Cruciaal voor een sterker HBO is de rol van docenten. Leraarschap staat centraal in de nieuwe plannen van de Hogeschool Leiden. Verbinding van docenten en het onderwijsproces met praktijkgericht onderzoek is daarbij onmisbare next step. De HBO-docent krijgt een ‘rijkere professie’.

De hogeschool beschrijft dit in zijn lange termijn visie enactieplan als volgt. Een uitvoeriger analyse van dit plan in zijngeheel leest u hier op ScienceGuide.

De meest geschikte

‘Ons onderwijs is van hoge kwaliteit. Dat blijkt uit de goede accreditatierapporten en uit de  studenttevredenheid.Ook de mening van het werkveld en van alumni is van groot belang.Studenten leren door een continue uitwisseling van kennis enervaringen met docenten en vertegenwoordigers van het werkveld(alumni). Het werkveld is betrokken bij de vaststelling vankritische beroepssituaties en toetscriteria.

Wij willen de ‘meest geschikte’ studenten opleiden voor een beroep. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet. Het ‘meest geschikt’ zijn die studenten die zich goed latenvoorlichten; die gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf tehalen en die passen bij het beroep. Dit laatste kan alleenvastgesteld worden indien daar een duidelijk beroepsbeeld voorbestaat. Studenten hebben de mogelijkheid zich breder teontwikkelen dan de vereiste beroepscompetenties.’

Leren met contact

‘Om kwaliteit in de Randstad waar te maken, is reguleren van deomvang een vereiste. De huidige omvang is voor onze hogeschool eenoptimale en deze willen we handhaven. Hier zetten we verschillendeinstrumenten voor in: numerus fixus, decentrale selectie en eenbindend studieadvies in verschillende leerjaren.

In het eerste jaar geven wij de studenten extra begeleiding enstimulans zodat zij in staat zijn aan te tonen dat ze de opleidingin vier jaar kunnen afronden. Studietempo is voor zowel de studentals de opleiding van belang. Voor de student om te voorkomen dathij anders met hoge studiekosten te maken krijgt; voor de opleidingom te kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen die demaatschappij op dit punt heeft. Dit gezamenlijk belang draagt bijaan het bereiken van een goed studierendement zonder dat het tenkoste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.’

‘Hogeschool Leiden kiest voor ‘leren begint met persoonlijkcontact’. Er zijn concrete uitgangspunten geformuleerd die wetoepassen bij het ontwerpen van het curriculum, zoals een minimumaantal contacturen in de propedeuse. Studenten ervaren hetonderwijs als afwisselend, inspirerend en uitdagend. Ook wordenalumni en andere professionals ingezet bij de begeleiding vanstudenten, zodat er een directe verbinding is met deberoepspraktijk.’

Student draagt bij in werkveld

De intensieve samenwerking met het werkveld, waar de organisatievan stageplaatsen deel van uitmaakt, brengt de studenten in eenrealistische leeromgeving, waarin ze hun nieuwsgierigheid enondernemingszin kunnen ontwikkelen. Gastdocenten brengen actueleontwikkelingen in ons onderwijs in en hun netwerken worden benut omde beroepsgerichtheid van de opleidingen verder te versterken.Omgekeerd neemt de student nieuwe kennis en inzichten mee naar hetstagebedrijf, wat weer bijdraagt aan de kennisontwikkeling in hetwerkveld.

Ook heeft de student de keuze uit een minorenaanbod binnen enbuiten de hogeschool, waarbij hij zich kan verdiepen of zijn kenniskan verbreden. Door middel van excellentieprogramma’s bieden westudenten extra uitdaging. Bovendien kunnen talentvolle studentenparticiperen in een honoursprogramma.’

Een lerende cultuur

‘Op onze hogeschool staan de studenten centraal en zijn demedewerkers het voornaamste kapitaal. We maken hierbij onderscheidtussen medewerkers die in het hart van het onderwijs functioneren -de docenten – en de medewerkers die dit onderwijs faciliteren. Eris sprake van een strategisch en samenhangend personeelsbeleid.

Wij investeren in een lerende cultuur, waarin reflectie, elkaarprofessionele feedback geven en feedback ontvangen vanzelfsprekendis op alle niveaus in de organisatie. We maken waar dat we dit nietalleen van onze studenten vragen, maar ook zelf toepassen. Hetmanagement heeft hierbij een stimulerende rol.

Medewerkers zijn professioneel: we zijn kritisch op ons werk,werken samen en geloven in elkaars expertise. Wij motiveren encorrigeren elkaar en dragen bij aan elkaars ontwikkeling. Docentengeven inspirerend onderwijs dat de student helpt om zich optimaalte ontwikkelen. Inspirerend onderwijs is afwisselend; digitalemedia worden als ondersteuning ingezet en er worden actuelevoorbeelden gegeven van wat er speelt in het vakgebied.’

Doen waar je goed in bent 

‘Wij dagen studenten uit het beste uit zichzelf en uit ons tehalen. Zoals we ook als medewerkers elkaar uitdagen om hetzelfde tedoen. Wij bieden onze medewerkers een breed scholingsaanbod enzorgen voor een adequate facilitering zodat ze gebruik kunnen makenvan dit aanbod. Van onze medewerkers vragen we dat zij beschikkenover de competenties om hun functie adequaat te vervullen.

Van docenten verwachten wij dat zij hun vakdidactiek beheersen;kwalitatief goed Nederlands kunnen schrijven; Engelstaligevakliteratuur kunnen lezen; onderzoekvaardigheden beheersen;inspirerend onderwijs geven; toetsen kunnen maken en met dediversiteit in de studentenpopulatie om kunnen gaan. We zijntransparant in ons handelen en vragen om feedback vanstudenten.

We houden ons aan afspraken en koppelen de resultaten en deverbetermaatregelen terug aan de studenten. Bij de totstandkomingvan nieuw beleid maken we gebruik van (hogeschoolbrede)studentenpanels. De expertise en ervaring van medewerkers wordenoptimaal benut. Medewerkers worden ingezet op het gebied van hunkwaliteiten. Wij doen waar we goed in zijn en ontwikkelen datverder.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK