Extra gat op OCW klemt Zijlstra

Nieuws | de redactie
20 augustus 2012 | Zijlstra ziet niet hoe hij uit zijn langstudeerprobleem komt. Hij heeft namelijk nog een extra gat op zijn budget open staan à €340 mln, zo vertelt hij de Kamer. Tevens jaagt hij de CvB’s voor zich uit door te dreigen met een gat op hun begrotingen.

In zijn brief aan de Kamer over de langstudeerboete doet destaatssecretaris een poging de cijfers over de boete en deconsequenties daarvan helder te releveren. Hij erkent dat in 2012slechts een gat van €62 mln aan de orde zou zijn. Zijn dreigement met €400 mln herhaalt hij nu alniet meer.

Omineus voor instellingen

Wel stelt hij, dat schrapping van de boete op korte termijnautomatisch inhoudt, dat de universiteiten en hogescholen gekortworden met eenzelfde bedrag. Hun ‘meevaller’ uit hogerecollegegelden moet direct worden afgeroomd en vervolgens weerherverdeeld worden via ‘Van Vught’.

Er is dus niet sprake van een blijvende generieke korting, maarvan een eerste stap tot herverdeling die niet door zou kunnen gaan,vooralsnog. De structurele uitkomst zal immers voor 2013 in hetaanstaande regeerakkoord geregeld moeten worden. Zijlstra schrijfthierover omineus: “Het verhoogd collegegeld dat de instellingen vande studenten ontvangen, is in de wet langstudeerders geregeld.Indien alleen de collegegeldmaatregel wordt ingetrokken, hebben deinstellingen in elk geval een gat in hun begroting.” Geen wonderdat VSNU en HBO-raad zeer nerveus worden.

Kunduz-pijnpunt

Maar financieel heeft Zijlstra nog een haar in zijn soep. HetKunduz-akkoord levert hem nog een bezuiniging op van zo’n €340 mln.Dit wrijft hij de ondertekenaars daarvan die nu de boete willenschrappen – D66, GL, CDA – bijna genoeglijk in. Blijkbaar is hemdat voor Prinsjesdag nog niet gelukt in overleg met minister DeJager en dringt bij hem de tijd. “Ik zie op dit moment geenmogelijkheden om het terugdraaien van de langstudeerdersmaatregelte dekken binnen de onderwijsbegroting. Op de begroting van OCWmoet immers ook nog de taakstelling van € 340 miljoen die voortkomtuit het lenteakkoord gedekt worden.”

Uiteraard releveert de bewindsman ook juridische enuitvoeringstechnische bezwaren. Maar de kern blijkt, dat erfinancieel geen ruimte zou zijn. De verbeeldingskracht tendepartemente is kortom ontoereikend, om voor de behandeling van deOCW-begroting van 2013 – en dat hoeft de facto pas in het voorjaarvan datzelfde jaar gelet op de aanstaande verkiezingen – een naderedoorrekening te leveren.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK