Kennis geheel onder EL&I

Nieuws | de redactie
22 augustus 2012 | De werkgevers vinden dat het accent op “de gouden driehoek wetenschap-overheid-bedrijfsleven” in één hand moet komen: EL&I. Binnen OCW “wordt het belang ervan onvoldoende onderkend juist vanwege de gebrekkige interactie met het innovatieveld.”

Het departement van OCW zou volgens de visie van VNO/NCWfeitelijk ontmanteld moeten worden. Het zou gereduceerd worden vaneen kennisministerie naar een organisatie ter regulering van hetjeugdonderwijs. Het beleid voor wetenschap, onderzoek en innovatiemoet volgens de werkgevers veel meer integraal worden gevoerd.

In één hand

De werkgevers vinden dat het accent op “de gouden driehoekwetenschap-overheid-bedrijfsleven” in één hand moet komen:EL&I. Binnen OCW “wordt het belang ervan onvoldoende onderkendjuist vanwege de gebrekkige interactie met hetinnovatieveld.” 

Om die reden zeggen zij: “Zet het topsectorenbeleid met krachtvoort.” Men wil “beter dan ooit” de kennissector en hetbedrijfsleven “in de topsectoren met elkaar te verbinden, zodanigdat Nederland zowel voor het bedrijfsleven in de topsectoren als dewetenschap een grote aantrekkingskracht heeft.” Doel hiervanblijftonverminderd, “dat er een veel betere synergie gaat ontstaantussen wetenschap en innovatie. Hier is Landbouw het lichtendevoorbeeld: de ‘gouden driehoek wetenschap-overheid-bedrijfsleven’valt daar bestuurlijk onder de (systeem)verantwoordelijkheid vanéén bewindspersoon.”

Herwaardering wetenschap

Dit biedt de fundamentele basis voor een renaissance van hetwetenschapsbeleid, zo stellen Wientjes en de zijnen.”Wetenschapsbeleid verdient herwaardering. In de huidige contextonder ‘Onderwijs’ wordt het belang ervan onvoldoende onderkendjuist vanwege de gebrekkige interactie met het innovatieveld. Bijintegratie van het wetenschaps- en innovatiebeleid onder hetministerie van EL&I is het wel van belang de financiële ruimtevoor het vrije en ongebonden onderzoek te verhogen alsmedestructureel meer middelen te reserveren voor hettopsectorenbeleid.”

Het lichtende voorbeeld uit de agro-food sector bewijst daarbijtevens dat een dergelijke systeemingreep niet een bedreiging hoeftte vormen voor het fundamenteel onderzoek, onderstrepen zij.Integendeel zelfs.

Meer regie goed voor vrije R&D

“De synergie heeft [binnen de landbouwsector, red.](bewezen) geleid tot meer ruimte voor het vrije en ongebondenonderzoek. Schade voor dit deel van het onderzoek dreigt volgensdeskundigen juist op de terreinen waar wetenschap en innovatie nietbij elkaar zijn gebracht en synergievoordelen voor de Nederlandsesamenleving en economie niet tot stand zijn gekomen.”

Ook de andere ministeries moeten hun innovatiemiddelen veel meerlaten regisseren door EL&I en het lange termijnbeleid voorinnovatie en valorisatie. “Bij de inzet van middelen van dedepartementen moet, voor de middelen die zijn gereserveerd voor hetbedrijfslevenbeleid, een draai plaatsvinden van sturing vanuit deeigen departementale beleidsdoelstellingen naar sturing via deinnovatiecontracten. Hiervoor moeten deze middelen wordenondergebracht in een gezamenlijke begrotingspost.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK