OCW zwicht voor Grondwet

Nieuws | de redactie
6 augustus 2012 | Zijlstra moet buigen voor de Raad van State in zijn plannen omtrent de prestatiebekostiging. Het advies van de Raad van State over dit punt wordt in zijn geheel overgenomen. Zijlstra wil nu zijn nieuwe opzet nog voor 20 september door de Tweede Kamer loodsen.

Al begin juli werd duidelijk dat de prestatieafspraken alsopgesteld door de Reviewcommissie Van Vught tegen wettelijke bezwaren zouden gaan aanlopen.ChristenUnie en CDA waarschuwden al voor problemen met Artikel 23van de Grondwet dat stelt dat bekostiging plaatsvindt op basis vandoor de wet te stellen ‘eisen van deugdelijkheid.’

Experimenteerfase 

In een recent aan de Kamer gestuurde brief met nadere uitleglaat staatssecretaris Zijlstra nu weten dat er inderdaad isgeluisterd naar de bezwaren van de RvS. “Het nieuwe ontwerpbesluitkomt naar mijn mening volledig tegemoet aan de bezwaren diemogelijkerwijs zijn blijven bestaan. Sommige fracties twijfeldenmet name aan de toereikendheid van de wettelijke grondslag van hetontwerpbesluit. Inmiddels heeft de Afdeling advisering van de Raadvan State daarover een advies uitgebracht. Dat advies heeft deregering volledig overgenomen.”

OCW wil nu op basis van artikel 1.7a van de WHW een periodevrijmaken om met het nieuwe besluit te experimenteren. “Dat artikelmaakt het mogelijk om voor een periode van maximaal zes jaar bijwijze van experiment af te wijken van de WHW met het oog opverbetering van kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid vanonderwijs,” liet de RvS eind juni in haar advies al weten.

Nieuw HO-stelsel in aantocht

Daarmee ontsnapt de staatssecretaris aan het bezwaar dat hijbuiten de wettelijke grondslag om het HO-stelsel zelf tenfundamentele herziet. Dit heeft wel een belangrijke consequentie.De opvolger van Halbe Zijlstra zal te zijner tijd een ingrijpendewijziging op de WHW moeten indienen waarin de conclusies wordenneergelegd die hij of zij gaat trekken uit die experimenteerfasevan maximaal zes jaar. Een nieuw stelsel van hoger onderwijs is dusin aantocht, waarin de financiering en kwaliteitsbewaking op grondvan nieuwe wettelijke normen zullen worden vastgelegd.

In de brief maant de demissionaire staatssecretaris de Kamer totsnelheid. “Ik heb de instellingen voor hoger onderwijs in hetvooruitzicht gesteld dat voor 1 november prestatieafspraken zullenworden gemaakt. De prestatieafspraken hebben immers nog budgettaireconsequenties voor de instellingen vanaf 2013.” Met het oog daaropwil Zijlstra graag voor 20 september van de Kamer weten of dezeinstemt met het nieuwe ontwerpbesluit. De Kamer voor 20 septemberechter nauwelijks. Een nieuwe Tweede Kamer zal op 13 septemberworden samengesteld. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK