‘Perk HBO in voor arbeidsmarkt’

Nieuws | de redactie
23 augustus 2012 | Vooral prestaties en de afnemers moeten HO-investeringen bepalen. VNO/NCW wil sterk onderscheiden universiteiten als “centres of excellence” en hogescholen die opleidingen op licentie aanbieden, die alleen vernieuwd wordt als men relevante mensen opleidt voor de professies.

De prestatieafspraken met HBO en WO zijn “een eerste stap”. Destart met “7 procent prestatieafhankelijke enprofileringsbekostiging moet onverkort doorgezet worden endoorgroeien naar een hoger percentage. Uitgangspunt moet zijn dathoger onderwijs ook goed aansluit bij de Human Capital Agenda’s vande topsectoren.”

Promotiebonus met verschil

Onderscheidendheid hoort bij differentiatie en accent opexcellentie, aldus de werkgevers. Dat moet concreet wordendoorgezet in regels voor de financiering in het HO. “Voer opnieuween differentiatie van promotiebonussen in. Promoties in de hoekvan de topsectoren moeten een hogere bonus krijgen dan alfa-gammapromoties. 

De promotiebonus is een vergoeding voor de basisinfrastructuuren overhead tijdens het promotieonderzoek. Het topsectorenonderzoek is vanwege de bètafocus veelal aanzienlijk duurder danonderzoek in de sociale wetenschappen en humaniora.”

Ook moet hierbij “de mogelijkheid gaan ontstaan veelruimhartiger private middelen aan te trekken die rechtstreeksmoeten toevallen aan de onderzoekers zelf en niet blijven hangen inde universiteitsbureaucratie. Studenten kan voor daadwerkelijkgeboden extra kwaliteit van “centres of excellence” een hogercollegegeld worden gevraagd. Selectie aan de poort hoort hierbij.Dat is internationaal de normaalste zaak van de wereld.”

Toets op relevantie HBO-aanbod

In de differentiatie-filosofie moet ook tussen disciplinairegebieden een grotere verscheidenheid worden toegestaan. “Hetmasterplan bèta en technologie moet onverkort uitgevoerd worden omde groeibelemmering van te weinig beschikbare technici tevoorkomen. Daarvoor zijn ook nodig collegegelddifferentiatie (lagervoor bèta, hoger voor alfa en gamma) en selectieve toegang vooropleidingen met geringe arbeidsmarktrelevantie.”

Dat laatste zal vooral ook in het HBO een extra accent moetenkrijgen. “Opleidingen met een beperkt arbeidsmarktperspectiefmoeten worden ingeperkt. Arbeidsmarktrelevantie van opleidingen zouperiodiek moeten worden getoetst, waarbij licenties tijdelijkverlengd kunnen worden.”

Het werk van lectoraten en de ontwikkeling van de Ad-gradenkrijgt bij de werkgevers nadrukkelijke steun.  Hetpraktijkgerichte onderzoek dat vanuit de HBO-kenniscentra wordtontwikkeld, achten zij van belang voor de nauwe verbinding tussende kennissector en de bedrijven. “Het toepassingsgerichte onderzoekspeelt een belangrijke rol in het versterken van de relatie hbo enbedrijfsleven. De uitrol van de Associate Degree moet krachtigworden voortgezet.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK