Post voor vmbo-docent Rutte

Nieuws | de redactie
30 augustus 2012 | Waarom stemmen niet veel meer onderwijsmensen VVD, vraagt vmbo-docent Mark Rutte zich af. Vakbondsvoorman Walter Dresscher vertelt het zijn vmbo-collega. “Het Nederlands onderwijs scoort al goed, maar moet nog beter om 'de BV Nederland' uit de crisis te trekken. Werken in het onderwijs wordt alleen maar onaantrekkelijker."

In een open brief aan de liberale lijsttrekker zet Dresscheruiteen waarom het van oorsprong “belangrijk punt bij de liberalen”van de inzet voor en door onderwijs verkommerd lijkt, onder meerdoor een overmaat aan vestzak-broekzak operaties in deinvesteringen in kennis.

U leest de brief aan Mark Rutte hier.

Fractie leiden makkelijker dan voor de klas

‘Goed onderwijs is altijd een belangrijk punt geweest bij deliberalen, het wordt terecht gezien als een motor van ontwikkelingvoor mensen en de maatschappij. Het leuke van Mark Rutte is dat hijdaar zelf werk van maakt en een paar uur per week voor de klasstaat. En dus goed weet dat het een pittige baan is. ‘Fractieleiderzijn is makkelijker’, zei hij daarover in 2010 tegen hetOnderwijsblad. In datzelfde interview verbaasde hij zich erover datzo weinig mensen in het onderwijs VVD stemmen. ‘Dat zouden er meermoeten zijn.’

Ik begrijp mijn collega’s wel: de VVD was ooit een serieuzeonderwijspartij, maar heeft nu jaar op jaar beloften nietwaargemaakt en gesold met het onderwijs. In het nieuweverkiezingsprogramma staat het er prachtig. ‘Ondanks de slechtestaat van de overheidsfinanciën wil de VVD in het onderwijsinvesteren.’

Wat is het waard?

De applausmachine op het congres zal die boodschap metinstemming begroeten. Maar wat is de belofte waard? In hetverkiezingsprogramma voor 2010 schreef de VVD nog vrolijk datonderwijs er 2,5 miljard euro bij zou krijgen. Mark Rutte beloofdein zijn rol als premier bij de start van de gedoogcoalitie nogdoodleuk dat er in onderwijs geïnvesteerd ging worden.

De realiteit was een andere. Er werd nul euro extra geïnvesteerdin onderwijs zelf, maar geschoven met posten en zelfs bezuinigd opde salarissen. Zo moest geld voor het experiment metprestatiebeloning vrijgemaakt worden door bezuinigingen op passendonderwijs die tegen de 9.000 mensen hun baan zouden kosten. Beleiddat leidde tot de grootste onderwijsstaking ooit en gelukkig weerwerd ingeslikt. Ook heeft de VVD een onwerkbarelangstudeerdersboete geaccepteerd die ze nu weer wilafschaffen.

Intussen werd het onderwijspersoneel op de nullijn gezet enleverde het koopkracht in. Mensen in het onderwijs hebben deafgelopen jaren niet gemerkt dat de VVD hen serieus nam. Ook hetnieuwe verkiezingsprogramma stelt op dat punt weer enorm teleur. Deonderwijsparagraaf opent weliswaar hoopvol met investeringen, maareen paar regels verder staat te lezen dat het geld daarvoor uit deonderwijsbegroting zelf moet komen. Een beetje econoom noemt datgeen investeringen, maar verschuivingen.

Nog meer nullijn en onhelderheid?

In het programma vertelt de VVD niet waar ze dat geld vandaanwillen halen. Bovendien dreigt opnieuw de nullijn vooronderwijspersoneel tot 2014, wat betekent dat onderwijspersoneelvier jaar lang in koopkracht achteruit kachelt. Jongeren vatten diesignalen op als een advies: ga niet in het onderwijs werken. En zevolgen het advies: volgens cijfers van de HBO-raad is het aantaleerstejaars studenten op hogescholen opnieuw gestegen, maar nietbij de pedagogische opleidingen. Daar daalt het aantal eerstejaarsmet 6 procent. Terwijl we talentvolle jongeren hard nodig hebben omde pensioengolf in de vergrijsde onderwijssector op te vangen.

Ondertussen staat het onderwijs voor grote uitdagingen. HetNederlands onderwijs scoort al goed, maar moet nog beter om – alswe VVD-jargon gebruiken- de BV Nederland uit de crisis te trekken.Werken in het onderwijs wordt alleen maar onaantrekkelijker. Dekoopkracht daalt, de werkdruk neemt toe. Want door de bezuinigingen- die alleen door de val van het kabinet teruggedraaid kondenworden – zijn scholen enorm gaan beknibbelen.

Zekere voor onzekere

Het afgelopen jaar werden de klassen in het basisonderwijsgroter, omdat scholen meer banen schrapten dan nodig was gezien dedaling van het leerlingaantal. In het voortgezet onderwijs waren ermeer leerlingen, maar sneden schoolbesturen ook in de banen.Blijkbaar vreesden scholen het onderwijsbeleid en namen ze hetzekere voor het onzekere.

Aan die onzekerheid moet een eind komen. Mocht de VVD na deverkiezingen van 12 september weer meeregeren, dan vraagt deAlgemene Onderwijsbond maar één ding aan Mark Rutte: maak van deVVD weer een onderwijspartij die hart heeft voor goed onderwijs.Met voldoende mensen en goed opgeleid personeel. Beleid dat mensenmotiveert in plaats van frustreert.’

Met vriendelijke groet,

Walter Dresscher, voorzitter Algemene Onderwijsbond


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK