University College in Twente

Nieuws | de redactie
10 augustus 2012 | Ook de UTwente krijgt een eigen University College. De Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) is door NVAO geaccrediteerd en start in 2013. “Een internationale topopleiding, waar Nederland en de regio Twente trots op mogen zijn”, aldus UT-rector prof. dr. Ed Brinksma.

De opleiding die ATLAS aanbiedt, “Technology and Liberal Arts& Sciences”, voldoet op alle punten aan de eisen van de NVAO.”As you will see in the NVAO reports the panel believes in ATLASand believes in us,” laat de Amerikaanse prof. dr. Jennifer Herek,de eerste Dean van het nieuwe University College, trots weten.

Multidisciplinair onderwijs

Het University College richt zich op studenten diemonodisciplinaire opleidingen te specialistisch vinden. DeATLAS-studenten zijn geïnteresseerd in zowel technische alsmaatschappelijke ontwikkelingen en willen bijdragen aanmaatschappelijke vernieuwingen waarbij de nieuwste technologieënworden ingezet.

Zij ontwikkelen een diep begrip van technologie in relatie totde relevante sociale, economische, culturele, ethische en politiekecontext en zij leren hun kennis toe te passen in bruikbareoplossingen. ATLAS-afgestudeerden kunnen vervolgens verder studerenin zowel technische als sociaalwetenschappelijke masteropleidingenin binnen- en buitenland. In 2013 hoopt de UT te starten met zestigstudenten.

Betekenis voor de maatschappij

Rector Magnificus prof. dr. Ed Brinksma  vertelt over denieuwe intensieve bacheloropleiding: “Het University College aan deUT is een internationale topopleiding, waar Nederland en de regioTwente trots op mogen zijn. Uniek in zijn soort met een specifiekecombinatie van technologie en maatschappelijke ontwikkelingen, ende integratie daarvan bij het ontwerpgericht oplossen vanproblemen.”

ATLAS richt zich op ambitieuze studenten die zich breed willenontwikkelen en die iets willen betekenen voor de maatschappij vanmorgen. De opleiding staat in het teken van het probleem oplossen.Daarvoor is alleen kennis en begrip niet voldoende: je leert ookhoe je rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen en daaropinspeelt met de nieuwste technische inzichten. Dit is essentieel omverandering op gang te krijgen.

Gericht op technologieontwikkeling

Het volledig Engelstalige programma is thematisch opgezet. Inieder semester staat een bepaald maatschappelijk vraagstukcentraal. Dit zijn vraagstukken waarvoor techniek entechnologieontwikkeling cruciaal zijn voor het bereiken vanverbetering.

Of het nu om de voedsel-, water- of energievoorziening van detoekomst gaat, om leefbaarheid in de ‘global society’ of het effectvan sociale media op de veiligheid, steeds zijn zowel eentechnische als maatschappelijke invalshoek aan de orde. Daarnaastkiest de student een eigen onderwerp, de zogeheten ‘personalpursuit’. Hiermee kan de student een andere kant van zichzelf(verder) ontwikkelen, bijvoorbeeld in muziek, drama, sport ofontwikkelingswerk.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK