CDA kiest voor Merkel

Nieuws | de redactie
6 september 2012 | De feiten en cijfers over de plannen voor 2013-2017 liggen op tafel. Paul Doop (UvA-HvA) kijkt scherp hoe ‘zijn’ CDA enkele controversiële keuzes maakt: “Alleen wij investeren voluit in fundamenteel toponderzoek, in de toekomst.”

Doop leidde de commissie die het verkiezingsprogramma ‘Iedereen’schreef voor de partij van aanvoerder Buma. Hij analyseert nu deeffecten van de CPB-berekeningen van de verschillende programs endie van zijn eigen werk. Vooral de opvallende data over de langetermijn investeringen in het onderzoek en hun impact zet hij inzijn bijdrage centraal.

Als enige de lijn van Merkel en Rehn

“De programma’s zijn doorgerekend. Soms tot vrolijke details ineen verre toekomst, soms met weglating van ‘details’ als deconsequenties van het opstappen uit de EU. De rekensommen zijnnuttig, vooral als zij werkelijke  keuzes en hun lange termijndoorwerking voor ons land helder maken.

Dat is het geval bij de cijfers over de investeringen inonderzoek, innovatie en kennisinspanningen. Ik ben er ronduit trotsop de mijn partij, het CDA, met haar programma ‘Iedereen’ inderdaadkiest voor investeringen waar iedereen ook in komende generatiesbaat bij zal hebben. De CPB-doorrekeningen is daar gelukkigglashelder over.

Bij de extra investeringen in fundamenteel onderzoek staat hetCDA op 1. Wij volgen als enige heel concreet de lange termijn visievan Angela Merkel in haar vooruitziende kennisbeleid. De krachtigewaarschuwing van Van Rompuy en Olli Rehn dat Nederland op ditterrein fors moet bij plussen, hebben wij in daden omgezet.Pro-Europees zijn met de mond klinkt in populistische tijdendapper; Europees beleid voeren en kritische geluiden vertalen indaden is echter écht kiezen.

Extra voor pure kennis

De extra investeringen in R&D en innovatie die het CDA voorstaat kunnen de zorgen meteen wegnemen van verschillendewetenschappers. De inzet voor innovatie via de topsectoren enlectoren in het HBO, met een toepassingsinslag, gaat niet ten kostevan fundamentele programma’s en speurwerk naar de diepste vragenachter de vragen.

Er komt meer geld, als het aan het CDA ligt, om zulke projectenbij KNAW, NWO en andere instituten lucht en ruimte te geven. Datuiteraard met een zwaar accent op de verbinding tussen ‘grandchallenges’ van Europa in Horizon 2020 en de kennisvernieuwing inons land via topsectoren en fundamenteel onderzoek. ‘Samen kunnenwe meer’, dat geldt hier zeker.

De concrete cijfers per partij op dit terrein mogen gezienworden en vergeleken:

1.)    CDA +300 miljoen

2.)    D66 +250 miljoen

3.)    VVD en CU +100 miljoen

4.)    GL +5 miljoen

5.)    PvdA en SP: geen extra, geen min

CDA met Sywert én Thom de Graaf

Interessant is dan te beseffen dat VVD, PvdA, D66 en GL veelophef maken van hun extra’s voor kennis door in het sociaalleenstelsel de studenten te laten betalen met het verdwijnen van debasisbeurs én de aanvullende beurs. Al dat geld gaat dus niet ingrote omvang naar de kennis voor de toekomst en grote Europeseuitdagingen.

En hoe onsociaal zo’n leenstelsel is heeft Sywert van Lienden inzijn interview met ScienceGuide scherperuiteengerafeld – met de funeste consequenties voor de woningmarktvan jongeren en voor hun ondernemingsplannen bovendien – dan demeeste CDA-woordvoerders tot nu toe bleken te kunnen. Zeker zointeressant is het feit, dat de voormalige lijsttrekker envice-premier van D66, Thom de Graaf, nu openlijk kiest tegen eensociaal leenstelsel, omdat dit de emancipatieopdracht van het HBOen de kansen van jongeren uit de minder vermogende gezinnen ernstigondermijnen zal. Ook Ron Bormans, lid van de Commissie Veerman ende nieuwe voorzitter van de Hogeschool Rotterdam, zit op deze lijnen hij is evenmin partijgenoot van mij of van Buma.

Blunder van CPB

De CPB-doorrekeningen zijn nuttig dus, maar niet volmaakt.Hilarisch is dat een PVV ‘scoort’ bij economische groei-effectenterwijl het massief snijdt in kennis, wetenschap en onderwijs. Hetweglaten van de EU-uittreding in de berekeningen is een extrablunder, mijns inziens. Want dat negeert de desastreuze effectenvoor bijvoorbeeld het onderzoek. Een Nederland van buiten de EU zalzijn zeer sterke, in Brussel ‘profitabele’ positie in deinvesteringsprogramma’s als KP8 en Horizon 2020 verliezen. Voor dekomende jaren zou ons land daarmee miljarden inleveren die groei eninnovatie aanjagen. Het CDA-programma doet in elk geval exact hetomgekeerde: investeren in Europese gezamenlijkheid en in extra’svoor R&D en innovatie.

De doorberekeningen bezien onderzoekinvesteringen nog te sterkals een soort collectieve ‘consumptieuitgaven’ en niet alskrachtige infrastructurele aanjagers van groei en herstel. Het iseen gotspe dat het CPB meent dat investeringen in fundamenteelonderzoek een “….neutraal effect op de welvaart..”hebben. 

De CDA-keuze voor kennis is daardoor in zijn effecten maarslapjes doorberekend, helaas. Wie Merkel, Monti, Van Rompuy en ookhet beleid van landen als China en onze partners in Skandinaviëgoed verstaat, die weet dat zij wijzer beleid bepleiten dan het CPBvermag in te zien. Structureel investeren in onderzoek en innovatieis alles behalve een expansie van ‘overheidsconsumptie’.

Thuis bij Herman en Angela

Dat is ook te merken bij de onderwijsuitgaven in de programma’s.Daar verwart het CPB af en toe levensonderhoudsubsidies metinvesteringen in kennis. Het versoberen van de OV-voorziening voorstudenten door een trajectkaart telt het planbureau als bezuinigingop onderwijsuitgaven. D66 en het CDA doen dit beide en krijgen zoeen min in de staatjes gepresenteerd, terwijl beide aanzienlijkinvesteren door zulke ‘consumptieve’ posten liever – binnenredelijke grenzen –  in te zetten in de opleidingen zelf.

Alle reden dus voor het CPB om ook de editie 2012 van dedoorrekenexercities als een indringen leerproces te zien. En allereden om de cruciale effecten van de keuzes voor de lange termijnals burger zwaar te laten tellen bij de keuze voor 12 september. Ikvoel mij thuis bij de partij die voor de toekomst niet alleen metde mond, maar ook in daden, het wijs beleid van Angela Merkel en die aansporingen tot durf door Herman van Rompuy weet om tezetten.”

Paul Doop
voorzitter commissie ‘Iedereen’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK