Combineer hoofd en hart

Nieuws | de redactie
26 september 2012 | “Honours onderwijs kan alleen ontstaan waar het onderwijs op orde is.” Lector Marca Wolfensberger organiseert op 4 en 5 oktober op de Hanzehogeschool een internationale conferentie rond excellentie in het onderwijs en het onderzoek daarnaar. “Zulk onderzoek is eigenlijk nog heel nieuw.”

Wolfensberger die zelf promoveert op onderzoek naar deprofessionalisering van docenten in excellentieonderwijs inNederland en de VS weet hoe nieuw de paden zijn die ze bewandelt.”Toen we zo’n vijftien jaar geleden op de UU bij geowetenschappenbegonnen met een volledig honours traject, zei Wim van den Doel(Decaan Geesteswetenschappen Universiteit Leiden) dat dat het beginwas van een stille revolutie.”

Geen stille revolutie

Echt stil wil de Wolfensberger die revolutie inmiddels niet meernoemen. “Waar ik mee bezig ben in de onderzoeksgroep is eigenlijkhet combineren van cognitieve groei met persoonlijke ontwikkeling.Het combineren van hoofd en hart dus. We zijn nu een brug aan hetslaan om te kijken hoe we dat kunnen waarmaken in het honoursonderwijs. Ik merk dat die revolutie veel sterker is.”

Onderzoek naar het bevorderen van excellentie bij student endocent is niettemin nog heel nieuw, constateert Wolfensberger. Opde conferentie Evoking Excellence in HigherEducation and Beyond, wil ze dan ook het onderzoek en de meestrecente ontwikkelingen die er op dit moment plaatsvinden, bijelkaar brengen. In een echte academische conferentie.

Voor Wolfensberger moet de conferentie waar onderzoekers uit ondermeer Turkije, de Verenigde Staten, Rusland en Duitsland deelnemende aanzet vormen tot versterkte internationale samenwerking in hetonderzoek naar excellentiebevordering. “Ik hoop veel nieuwe kanalenaan te boren. Ik kijk er naar dat we elkaar verrassen. “

Online, internationale excellentie

Eén van de projecten waar Wolfensberger naar uitkijkt in deconferentie is de samenwerking die de Hanzehogeschool heeft met deMarymount University in Arlington (Washington DC). “De StateUniversity of New York stelt grants ter beschikking voor deontwikkeling van online cursussen. Wij hebben samen met onzeAmerikaanse partner een aanvraag ingediend voor een honours cursusGlobal Citizenship en die is toegewezen. Nu zijn er dus vijftienGroningse en vijftien Amerikaanse studenten met die cursus bezig enwordt er gelijk onderzoek gedaan naar dat proces.”

“Een pareltje,” zegt Wolfensberger. “Hij is natuurlijk heel klein,maar heeft een gigantische uitstraling, ook omdat zo’ninternationale samenwerking in het HBO eigenlijk vrij nieuwis.”

De revolutie is dus volop aan de gang, ziet Wolfensberger omhaar heen. In Nederland komen overal initiatieven totexcellentieonderwijs op, maar dat kan nog steeds meer. “Elkestudent in Nederland en Europa moet de mogelijkheid hebben aan zo’nprogramma deel te nemen, passend bij zijn of haar discipline.”

De dynamiek van honours onderwijs

Juist het bieden van zulk onderwijs vormt volgens Wolfensbergereen ontzettende impuls voor het regulier onderwijs. “Dit kan alleendaar ontstaan waar het onderwijs op orde is. Het is ook heeldynamisch. Verbeteringen in honoursprogramma’s vloeien door naarhet regulier onderwijs en het excellentieonderwijs ontwikkelt zichvervolgens weer.”

Dat de excellentietrajecten daarmee een rol op zich nemen dieook aan lectoraten in het HBO werd / wordt toegeschreven, erkentMarca Wolfensberger. Waar lectoraten in sommige gevallen echterblijven steken in het uitvoeren van onderzoek, is de verankeringvan deze honoursprogramma’s in het onderwijs juist de grote waarde.”Juist de verbindingen van honours met lectoraten kunnen elkaarvolgens mij heel erg versterken.”

Europese samenwerking op de agenda

Het is volgens Wolfensberger dan ook gedurfd én essentieel dater op haar hogeschool een onderzoeksgroep is gekomen juist op ditonderwerp. Ze prijst de stappen die het  college van bestuurhierin heeft ondernomen. “Bestuurslid Han de Ruiter heeft zelfs inde reviewcommissie plaatsgenomen voor deze conferentie, dat vind ikheel bijzonder.”

De conferentie moet nog plaatsvinden, maar Marca Wolfenbergerkijkt al vooruit. De conferentie moet een trekker worden voor deversterkte samenwerking in Nederland en Europa op dit onderwerp.”Er komen een Turkse onderzoeker spreken en vier Russinnen met eeneigen project. Ik ben heel benieuwd wat hun ervaringen zijn.”

Wolfensberger ziet er wel wat in die samenwerking ook meer vastte leggen in een verband zoals in Amerika de National CollegiateHonours Council (NCHC) dat doet. “Er was ooit zoiets in Nederland,het Plus Netwerk. Dat was echt van onderop opgekomen enorganiseerde lezingen, samenwerking en kenniscirculatie  ronddit thema. Toch werd dat door sommige universiteiten ook alsbedreigend gezien, omdat excellentie iets is waarop ze zich graagprofileren.”

Niet alleen maar Randstad

“Als je echter kijkt naar bijeenkomsten van de NCHC, dieorganisatie is inmiddels meer geprofessionaliseerd en daar komendus echt 2000 mensen naar toe. Ik zou het heel mooi vinden als weook in Europa zo’n platform opzetten, als tegenhanger en alssamenwerkingspartner van de NCHC.”

De conferentie Evoking Excellence in Higher Education and Beyondvormt hopelijk de eerste voorzet daarvoor. “Ik hoop dat we dit overtwee jaar nog een keer kunnen doen in Groningen, vooral om te latenzien hoeveel Nederland de afgelopen jaar heeft geïnvesteerd in ditonderwerp. En ja, laat het dan maar gewoon weer in Groningen zijn,”lacht Wolfensberger. “Het hoeft niet altijd alleen maar de Randstadte zijn.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK