De droom van elke docent

Nieuws | de redactie
26 september 2012 | Teach First leidt excellente wo-studenten op tot docent in achterstandswijken. 50% van hen blijft na hun projectfase. #Challenge2012 bracht de ‘leading minds’ over leraarschap en sociale innovatie samen. Simon Verwer vertelt erover op het NHOC.

#Challenge 2012

Het 10-jarig bestaan was aanleiding voor de organisatie om flinkuit te pakken. Met een prachtige locatie en veel mediageniekesprekers was het op voorhand een evenement dat veel aandacht zoutrekken. Door de ogen van een Nederlandse leraar bleek deconferentie vooral een krachtig snapshot van alle initiatieven diehet Britse onderwijs iedere dag kleine stukjes vooruit proberen tebrengen. En waarvan wij in Nederland nog veel kunnen leren.

Het onwaarschijnlijke verhaal van TeachFirst

Teach First is een programma dat zich tot stelt om de knapstekoppen in de meest uitdagende scholen van Engeland’s grote stedente plaatsen. Het concentreert zich op een mix van talentmanagementen sociale innovatie, met als basisfilosofie dat het succes vangeen kind bepaalt mag worden door de sociaal-economischomstandigheden waarin hij of zij geboren wordt.

De oprichter van TF Brett Wigdortz – met wie binnenkort eenuitgebreid interview op Scienceguide verschijnt  – heeft hetontstaan van deze filosofie en Teach First recentelijk beschrevenin het boekSucces against the odds. Five lessons on how to achievethe impossible.

In 2001 werkte hij enige jaren voor McKinsey en was onderdeelvan een team die onderzoek deed naar hoe McKinsey een positievebijdrage zou kunnen leveren aan het voortgezet onderwijs inEngeland. Een van de uitkomsten van dit onderzoek was dat dekwaliteit van de leraar 1 op 1 te relateren valt aan de prestatiesvan leerlingen. Dit inspireerde Brett om de volgende 2 gegevens aanelkaar te verbinden.

Uit onderzoek bleek dat van alle leraren maar 10% werken in deachterstandswijken van de grote steden wilde (of durfde?) te werkenen dan zeker niet de Oxford en Cambridge graduates. Aan de anderekant gaven veel talentvolle academici aan niet in het onderwijs tewillen werken vanwege het gebrek aan uitdaging enontwikkelmogelijkheden.

Brett nam een half jaar verlof en richtte een pilot project opdat inmiddels is uitgegroeid tot een programma met duizenden jongeleraren. Vorig jaar stond het op nummer 4 van de Times Top 100Graduate Employers.

Sinds haar oprichting in 2002 heeft TF duizenden jongeafgestudeerden van topuniversiteiten gerekruteerd om te gaan werkenin de meest uitdagende scholen en wijken van voornamelijk de grotesteden. Na afronding van het programma blijft ongeveer 50% van dedeelnemers voor de klas staan.

‘Educational disadvantage’ versus ‘streven naarexcellentie?’

Tijdens de openingsceremonie werden de verschillendeinvalshoeken op het onderwijs recht aan gedaan door verschillendevooraanstaande sprekers.

Sir Michael Barber, CEA van Pearson Education, sprak over de rolvan onderwijsbeleid en sprak daarin uit dat meer dan ooit onderwijsvan belang is voor de maatschappelijke positie van een individu danooit tevoren. Zijn opvattingen over het belang van onderwijsbeleidwaren onomstotelijk helder omdat onderwijs de hoogste prioriteitvan iedere weldenkende samenleving zou moeten zijn.

James-Leigh Pemberton, CEO van Credit Suisse UK en hoofdsponsorvan TF, vertelde wat het belang is van bedrijven om direct enindirect een bijdrage te leveren aan het niveau van onderwijs. Grofgezegd: het is in het belang van bedrijven zelf om voortdurend teinvesteren in je toekomstige werknemers en de samenleving waarin jeje bevindt.

Ook werden tijdens de openingsceremonie de ‘2022 Impact Goals’voor het programma bekend gemaakt die met luid gejuich werdenontvangen. Samengevat draait alles om het verkleinen van’educational disadvantage’, of te wel het zo veel mogelijk wegnemenvan alle barrières tussen de potentie en ambitie van een kind enhaar sociaal-economische omstandigheden.

Hoewel in Nederland de problematiek omtrent het ‘achievementgap’ (nu nog?) minder aandacht krijgt , is het interessant na tegaan welke van deze doelen zouden passen bij ons onderwijs. VanuitTF bezien bereik je excellent onderwijs alleen wanneer je je besteafgestudeerden weet te verleiden tot het leraarschap en inzet op deplek waar zij de meeste waarde kunnen toevoegen. De vraag vanuitonze Nederlandse context is waar dit dan het geval zou zijn.

TeachFirst

Een bloeiende alumniclub, ofwel ‘theambassadors’

Na een spectaculaire afsluiting door scholieren van hetOrchestra-for-all, een van de vele initiatieven die opgericht zijndoor TF alumni, gingen meer dan 100 workshops van start. Veel vande workshops werden verzorgd door Teach First Ambassadors, of tewel alumni van het programma. Het is fascinerend om te zien hoe TFer in is geslaagd om van Teach First een katalysator van socialeinnovatie en onderwijsverbetering te maken, doorgaans onafhankelijkvan de centrale overheid. Het initiatief heeft een aanzuigendewerking op alle organisaties die met jongeren en onderwijs te makenhebben.

Een goed voorbeeld van een dergelijke organisatie is TheBrilliant Club, opgericht door twee ’08 ambassadors, inmiddelswinnaars van tal van awards voor sociale innovatie enmaatschappelijk verantwoord ondernemen. The Brilliant club maakt opeen briljante manier verbinding tussen PHD studenten van de meestexclusieve universiteiten van Engeland met jongeren uit de meestproblematische wijken van de grote steden. Belangrijk hierbij isdat ze dit doen met een onafhankelijk en duurzaamfinancieringsmodel dat een win-win-win situatie creëert.

Meer informatie is hier te vinden via en binnenkort leest u eeninterview met de oprichters hier op ScienceGuide.

Excellent leraarschap als bron van maatschappelijkevooruitgang

Tijdens de #Challenge 2012 werd er door deelnemers vanuit eengroot aantal landen ook gesproken over gedeelde uitdagingen. Metveel interesse bespraken bezoekers op vezoek de mogelijke agendavan deInternational Summit on the Teaching Professiondie in 2013plaats zal vinden in Amsterdam.

Deze top is gericht op een open en vrije discussie oversuccesvol beleid, kansen en uitdagingen binnen het onderwijs en derol van leraren daarin. Aan de top nemen de 20 in het onderwijsbest presterende landen van de wereld deel. 

Gezien de context van de focus op ‘educational disadvantage’ opde conferentie in Londen werd er veel gesproken over de toenemendenoodzaak om via het onderwijs verbinding te maken en te houdentussen groepen in de samenleving. Ook echter werd benadrukt datiedere groep leerlingen hun eigen behoeftes heeft en dathonour-onderwijs voor de slimste leerlingen geenszins in gaat tegende filosofie van het beste onderwijs voor het grootste aantalmensen.

Samengevat: Challenge 2012 was een krachtige samenballing vanpositieve energie die het Britse onderwijssysteem op ongekendewijze aan het verbeteren is. Een dergelijke systemische verbeteringis de droom van iedere beleidsmaker n van elke docent. HetNederlandse onderwijs kan hier dan ook nog enorm veel vanleren. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK