Geen leenstelsel voor TU’s

Nieuws | de redactie
28 september 2012 | "De crisis noopt tot heldere keuzes. In een periode van grote financiële terughoudendheid moet het nieuwe kabinet ook investeren in het economisch fundament voor toekomstige generaties." De 3TU wil daarom meer zekerheid en geen leenstelsel.

Aan de informateurs Kamp en Bos zenden de collegevoorzitters vande drie technische universiteiten een brandbrief over de dreigendeteloorgang van dat stuk fundament waar zij voor staan. Zij sluitenin hun argumentatie bijna lettelijk aan bij de uitlatingen vanEU-topman Robert-Jan Smits de dag na de verkiezingen: “Juist delanden die veel in onderwijs, onderzoek eninnovatie investeren, doen het in deze crisisverhoudingsgewijs goed. Wij vinden het daarom van groot belangdat het regeerakkoord een heldere basis legt voor een consistenteen meerjarige aanpak op onderwijs en onderzoek.”

Groot rendement

Voor het economisch herstel is herstel van de kracht van de TU’sdan ook essentieel. zo betogen zij. “De technische universiteitenzijn onmisbaar bij het aanpakken van belangrijkemaatschappelijke vraagstukken zoals een houdbaregezondheidszorg, de schaarste aan grondstoffen en energie,mobiliteit en een duurzame en veilige samenleving. Bestedingenin het technologiedome en zijn investeringen met een grootrendement op de lange termijn.”

Hoe zou een kabinet Rutte-II dit moeten doen? Allereerst dooreen van de punten waar VVD en PvdA het wel samen over eens zijn inte slikken: het sociaal leenstelsel. “Koester onzeingenieursopleidingen en hun studenten. Voorkom dat bijeen introductie van een sociaal leenstelsel de studenten bètaen techniek gestraft worden door hogere schulden.”

Kan dat niet, dan zou de komende minister van OCW de bètatechstudenten wellicht een tikje kunnen ontzien langs een andere route.”Dit zou kunnen door deze studenten bij voltooiing van hunopleiding 1 jaar studieschuld kwijt te schelden. Denominale studieduur is voor hen immers al langer.”

Zet Maxime-beleid voort

Het beleid van Verhagen moet het nieuwe kabinet voortzetten,maar de onzekerheid over de FES-compensatie blijft een pijnpunt.”Ga door met de implementatie van de roadmaps van de topsectorenen voorkom dat daarbij een gat van €500 miljoen valt in depublieke onderzoeksfinanciering door het wegvallen van deFES-gelden. Het staat niet vast dat de fiscale stimulering vanR&D (RDA-regeling) tot voldoende compenserende bestedingenuit het bedrijfsleven bij de universiteiten leidt.”

Van Vught, de roadmaps en andere goed bedoelde impulsen moetenniet leiden tot extra papierwinkels. Darom moet het kabinet hierzeer terughoudend blijven. “Voorkom extra administratieve lagen.Onze samenwerking met het bedrijfsleven is nu efficiënt eneffectief en onze prestaties worden beoordeeld als zeer goed.Laten we ervoor waken dat de topsectorenaanpak enhet instrumentarium rond de prestatieafspraken niet leiden totnieuwe bureaucratische lagen en onnodige controles van onzeactiviteiten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK