Muziek voor dementiezorg

Nieuws | de redactie
20 september 2012 | Muzikale communicatie werkt gunstig op mensen met dementie. Ook verloopt zo de communicatie met hun verzorgers beter. Hanze-lectoraat 'Lifelong Learning in Music' laat met Britse partners in zorg en muziek resultaten zien op een symposium in Londen.

Onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen onderzochten ditfenomeen in samenwerking met het project Music for Life van WigmoreHall en Dementia UK in Londen. Het onderzoek richt zich in hetbijzonder op de ontwikkeling van dit werk voor musici. Hunresultaten worden gepresenteerd tijdens het symposium ‘While theMusic Lasts.’ Dit is georganiseerd in samenwerking met de befaamdeLondense concertzaal Wigmore Hall en vindt daar ookplaats. 

Muziekonderzoek in verpleeghuis

Het twee jaar durende onderzoek spitste zich toe op eenverpleeghuis in Londen waar interactieve muziekworkshops werdengegeven voor mensen met dementie en hun verzorgers. De betrokkenonderzoekers waren dr. Rineke Smilde, lector Lifelong Learning inMusic in Groningen, Kate Page, de voormalig projectmanager vanMusic for Life en prof. dr. Peter Alheit (Götttingen). Inmiddelswordt de laatste hand gelegd aan een boek over het onderzoek, metals titel ‘While the Music lasts – on music and dementia.’

Poster Music for Life 

Vertaling naar HBO-curricula

De tweede fase van het onderzoek naar muziek en dementie is dezemaand van start gegaan met steun van het Prins BernhardCultuurfonds. Op grond van de uitkomsten van de eerste fase wordtonderzoek gedaan naar praktijkontwikkeling voor musici, specifiekin Nederland. Vervolgens wordt training ontwikkeld en vindtvooronderzoek plaats.

De uitkomsten worden vervolgens gebruikt in de lesstof van demasteropleidingen. Een praktijk zoals die van Music for LifeWigmore Hall bestaat nog niet in Nederland, terwijl het aantalmensen met dementie toeneemt. Het werken met ouderen met dementiekan tegen deze achtergrond een belangrijk nieuw werkveld zijn voormusici in Nederland, zoals ook door de Commissie Dijkgraaf al werdaangestipt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK