Ook 9 miljard mensen willen straks eten

Nieuws | de redactie
10 september 2012 | Het is mogelijk om varkens en kippen te fokken op gunstige eigenschappen als gezondheid, natuurlijke weerstand en minder milieubelasting. Dit kan door het hele DNA-patroon van individuele dieren te meten, stelt de Wageningse hoogleraar Roel Veerkamp. Te veel antibioticagebruik kan zo vermeden worden.

In de laatste vijftig jaar is de wereldbevolking gegroeid vanruim 3 naar meer dan 7 miljard mensen. Tegelijkertijd is het aantalmensen dat honger heeft relatief afgenomen en is delevensverwachting op wereldschaal verhoogd. Verbetering van deerfelijke eigenschappen bij plant en dier hebben substantieelbijgedragen aan een grotere voedselproductie en daarmee aan meervoedselzekerheid voor de wereldbevolking, zegt prof. Veerkamp inzijn inaugurele rede op 6 september. Hij wordt inWageningen buitengewoon hoogleraar Numerieke genetica engenomica.

82 kilo melk extra

Als voorbeeld noemt hij de melkproductie bij koeien die in deafgelopen tientallen jaren is gestegen met 84 kilogram per jaar,waarvan 82 kilogram is toe te schrijven aan genetische vooruitgang.In de komende 40 jaar groeit de wereldbevolking tot boven de negenmiljard mensen, die ook nog eens meer dierlijke producten willenconsumeren.

Daarbij willen we het voedsel, om aan die vraag te voldoen,zodanig produceren dat voor een duurzame toekomst de kosten voor deplaneet binnen acceptabele grenzen blijven, zegt Veerkamp. Datbetekent dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag moet in deveeteelt en dat ook het beslag op andere hulpbronnen als land,water en brandstof omlaag moet.

Nederland blijft toonaangevend

Hij stelt dat de fokkerijsector ook een belangrijke bijdrage kanleveren aan het vergroten van de voedselzekerheid in de toekomst.Daarbij helpt het dat we nu het hele  genoom van individuele fokdieren in kaart kunnen brengen. Met de informatievan het genoom kunnen we makkelijker op  nieuwe kenmerkenfokken en zorgen voor dieren die, naast dat ze meer produceren, ookminder broeikasgassen uitstoten, langer leven en gezonder zijn,stelt hij.

Daarnaast valt ook de efficiëntie van voer te verbeteren doordater beter rekening gehouden kan worden met andere belangrijkekenmerken als gezondheid en vruchtbaarheid. Minder voer betekentminder beslag op grondstoffen van nabij of elders uit de wereld. Endoor de verbeterde gezondheid van de dieren kan het antibioticagebruik drastisch verminderen.

“Op wereldniveau is het fokkerijonderzoek in Nederland altoonaangevend, door het gericht gebruiken van de nieuwe genomischeinformatie kunnen we toonaangevend blijven”, zegt prof.Veerkamp.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK