PvdA herstelt fout in program

Nieuws | de redactie
11 september 2012 | De PvdA corrigeert haar verkiezingsprogramma. De €100 mln ingreep en halvering van het kunstonderwijs slikt zij in. Tanja Jadnanansing gaf in debat bij de HU toe, dat dit een fout was, die door een artikel op ScienceGuide pijnlijk zichtbaar was geworden.

Onder het mom van ‘daar kunnen ze nog veel meer selecteren’ isdeze streng selectieve HO-sector in verschillende rekenbijlagenfeitelijk afgeschaft. Zowel de PvdA (blz 284 van hetCPB-rapport), PVV (blz 300) als het CDA (blz 313) snijden €100miljoen door te melden dat het kunstonderwijs strenger gaatselecteren en daarmee blijkbaar geld over zou houden. De factobetekent dit het opheffen van de sector, aangezien in het geheelzo’n €200 miljoen daarin omgaat.

Goed nieuws 

PvdA-woordvoerder Tanja Jadnanansing werd met deze ‘creatievedestructie’ in haar programma geconfronteerd door gespreksleiderJoeri van den Steenhoven tijdens het HO-debat van de koepels enstudentenorganisaties in Utrecht. Zij erkende, dat deze ingreep ookhaar in hoge mate verrast had in de doorrekening door het CPB vande ‘geheime bijlagen’ van de dekkingsvoorstelen van de verschilendepartijen. “Maar ik heb meteen goed nieuws,” voegde zij toe.

De PvdA heeft naar aanleiding van het artikel hierover op ScienceGuide deeigen cijfers nog eens kritisch doorgelicht. Ook is gekeken of hetCPB hier een vergissing had gemaakt bij de aannames van dedekkingen. Wie nu waar de fout in was gegaan liet de nummer 4 vande PvdA-lijst maar in het midden.

De conclusie was in elk geval helder en Jadnanansing hechtte eraan, hierover geen enkel misverstand te laten bestaan. Een ingreepvan €100 miljoen is niet aan de orde. Woordbreuk met het advies vande Commissie Dijkgraaf wil haar partij verre van zich werpen.

Springplank voor Veerman

Dit laatste is van belang, omdat de HBO-raad voor eentoekomstperspectief van het kunstonderwijs deze Commissie Dijkgraafinstelde (2009-2010), met daarin naast de KNAW-president enRietveld-alumnus, ook Opera-directeur Truze Lodder, CreativeIndustry leider Bas Verhart en oud-HBO-raad voorzitter FransLeijnse. Hun rapportage werd door minister Van Bijsterveldt omarmden als ‘springplank’ voor het rapport-Veerman geprezen. Eigenlijkzou elke grote HO-sector zo’n toekomstverkenning met scherpe keuzesvoor profilering en verscheidenheid moeten opstellen, zo heettehet.

De kunstopleidingen hebben aan de hand van ‘Dijkgraaf’ en teruitwerking van ‘Veerman’ een sectorplan opgesteld, waarin zij hunkeuzes en profielen hebben neergelegd en ook de financiëleconsequenties trekken uit bijvoorbeeld inperking van instroom openkele punten. Zo heeft men afgesproken om zeer hoogwaardigemasteropleidingen te versterken door in bepaaldebacheloropleidingen de toe te laten aantallen in te perken en demiddelen over te hevelen naar het masteraanbod.

Het CDA liet ter plekke in het debat de kans aan zichvoorbijgaan om deze pijnlijke en -vanwege de wereldwijde faam vanveel KUO-opleidingen- voor de reputatie van ons land schadelijkefout eveneens te corrigeren. Buma en de zijnen staan nu met de PVVals enigen nog voor een dergelijke ingreep.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK