Talent is troef

Nieuws | de redactie
27 september 2012 | Rutte-II kan slagen door continuïteit, eenheid en verscheidenheid. De AWT schetst voor Kamp en Bos een daadkrachtig kennisbeleid. Uitgangspunt is de motie-Hamer, topsectoren “zijn een eerste stap.” Daarom: slimme specialisatie voorbij 'Veerman', maximale inzet op Europa en menselijk kapitaal.

In een brief aan de informateurs Kamp en Bos geven Jan AnthonieBruijn en zijn AWT-collega’s een summa van demeest pregnante en dynamiserende visies en beleidslijnen voor eensuccesvol Nederland als kennisnatie. De motie-Hamer en haar ambitievoor ons land onderstreept de AWT met grote nadruk. Droogjes meldenzij dat “andere landen, ook in Europa, op dit gebied actiever zijndan Nederland.” Het regeerakkoord moet daarom de drieslag’continuïteit, eenheid, verscheidenheid’ kenmerken.

Continuiteit

Vasthoudend innoveren en volharding met een consistent beleidmoete voorop staan. De AWT komt binnenkort met een studie naar hetsucces van het beleid van Angela Merkel onder de veelzeggende titel’Vasthoudend innoveren’. In dit licht moeten de topsectoren en huncommitment volgehouden worden, maar wel verbreed met grotemaatschappelijke thema’s als de vergrijzing.

De ingreep in het FES en de effecten daarvan op “een generatiejonge wetenschappers” door Rutte-I zet de AWT scherp weg. “Dezediscontinuïteit kan Nederland zich niet veroorloven.” Er moet geldworden vrijgemaakt om adequate aantallen promovendi alle kansen tegeven.

Eenheid

“Grenzen moeten verdwijnen.” Over departementen heen en overbeleidsclusters heen. Maar vooral ook tussen Nederland en Europa.Jan Anthonie Bruijns bekende betoog – ook op ScienceGuide – vanNederdorp in Euroland klinkt in de brief met kracht door. Dematching van Europees geld in Nederlands R&D is noodzakelijk,omdat hier grote kansen liggen voor extra investeringen, zowel inmiddelen als in connecties.

Dit moet ook in mondiaal perspectief gezien en gedurfd worden.De topsectoren moeten in een Europese strategie worden ingezet,waardoor kennisinstellingen en bedrijven veel meer gezamenlijkkunnen optrekken in wereldwijde verbanden en fora.

Verscheidenheid

“Kiezen is daarbij noodzakelijk.” Vanuit Veerman zou men nuverder moeten gaan in de richting van slimme specialisatie. De ERAen EHEA in Europa bieden hier het toekomstperspectief om Nederland”boven het maaiveld uit te blijven steken.”

Ook de verscheidenheid van talenten van mensen moet een centraleplaats krijgen in het beleid. LLL en andere vormen van blijvendeaandacht voor de opleiding van mensen zijn essentieel voor eensuccesvol beleid. “Talent is troef” op Europese schaal en de mogelijkhedenvan het vrij verkeer van talenten binnen de EU moeten met actiefbeleid veel sterker benut worden.

Vervolgdiscussie

Op het Nationaal Hoger Onderwijs Congres zal AWT-voorzitter prof. Bruijn alskeynoter het pre-seminar openen over de keuzes voor de langetermijn en verdergaande invulling van profilering endifferentiatie, waarvoor HBO, WO en de kennissector in den bredevoor staan. De kerngedachten van de brief van de AWT zullen daardan eveneens op de agenda komen te staan.

Op 26 en 27 november vindt dit plaats in hetW.T.C. in Rotterdam. De top van HBO, WO, kennis en ‘Den Haag’ komtbijeen om de lange termijn ontwikkelingen in het hoger onderwijssamen uit te diepen. Wat betekent profilering nu in dewerkelijkheid? Wat wordt de lijn van het kennisbeleid van hetnieuwe kabinet? Hoe kan de kennissector van ons land optimaal baathebben bij de Obama Summit in Amsterdam van maart 2013?
Het gehele programma van het Nationaal Hoger OnderwijsCongres 2012 is hier te vinden. Aanmelden kan hier

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK