Bèta’s wil men overal

Nieuws | de redactie
8 oktober 2012 | Is een doorstroom van 60% bètatech-alumni uit de techniek naar elders een ramp of een plus? Wouter Verbeek (TU Delft) breekt een lans voor de bèta's die "ook keihard nodig" blijken in alle mogelijke sectoren.

Maandag 1 oktober schreef ex-bèta Ernstjan van Doorn een betoogvoor meer focus op het ‘verlies’ van 60% van de bèta-afgestudeerdenomdat deze niet in de bèta-tech industrie terecht komen. VolgensVan Doorn wijst dit op een mis-match tussen onderwijs enarbeidsmarkt.

Niets wijst echter op zowel een verlies als een mis-match.Daarop focussen lijkt dan ook een slecht idee.

Welk verlies?

Allereerst stelt van Doorn dat het ‘natuurlijk niet debedoeling’ is dat net-afgestudeerden niet in de bèta sector terechtkomen. Maar laten we ons eens afvragen wat nu precies het probleemis met het feit dat 60% van de bèta’s in een andere sector gaatwerken. Zeggen dat het ‘natuurlijk niet de bedoeling’ is hiervoorniet voldoende. Ingenieurs gaan niet voor niets werken bij banken,verzekeringsmaatschappijen, ministeries of in bij voorbeeld depolitiek.

Deze sectoren hebben bèta’s namelijk ook keihard nodig. Zoalsrecent iemand uit het bankwezen aan Delftse studenten vertelde:”Kom alsjeblieft werken in de financiële sector. Wij hebben mensendie goed kunnen rekenen keihard nodig!” Bèta’s in die sectoren zijneen aanwinst en geen verlies. Sterker nog: het weghalen van bèta’suit deze sectoren lijkt mij erg slecht voor dit land.

Geen mis-match

Mocht je dit dan toch willen beïnvloeden, is het probleem dan de’mis-match’ tussen de arbeidsmarkt voor bètatechnici en deafgestudeerden? Naast het feit dat technici (samen met medici) hetsnelst aan een baan komen,  speelt er iets speciaals: veeltechnische studenten studeren af bij een technisch bedrijf enkrijgen daar directeen baan aangeboden.

Deze bedrijven krijgen hun werknemers dus direct binnen viaafstudeerprojecten. In TU-kringen heeft iemand die afstudeert ennog geen baan binnen de sector aangeboden heeft gekregen toch iets’fout gedaan’. Dit wijst niet op een mis-match, eerder op eenuitstekende match.

Onwenselijk

Het is ook maar de vraag of het wenselijk is afgestudeerden ineen andere richting te sturen. Het bedrijfsleven bepaalt immerszelf als beste waar men behoeft aan heeft. De afgelopen jaren isgebleken dat dat niet de ‘paardenmanagers’ en ‘cultureantropologen’ waren. Die kwamen immers, in tegenstelling totbèta-afgestudeerden, nauwelijks aan een baan. Misschien zit hetprobleem dan ook wel meer bij de vele niet-aansluitende positiesvoor alfa- en gamma-afgestudeerden dan bij de bèta-afgestudeerdendie overal aan de slag kunnen.

Stuart Mill schreef in ‘On Liberty’ dat vrijheid bestond uit’doen wat men wil’. Als een bèta een baan vindt bij een bank, isdat toch een prima keuze? Waarom moet er het woord ‘verlies’ aanworden gehangen? Waarom zou die bèta in een andere sector moetengaan werken? Met verbazing heb ik kennis genomen van deze delen vanhet betoog van Van Doorn. Zeker gelet op zijn PvdA-achtergrond,departij waarvan Wouter Bos ooit zei dat er ‘de echte liberalen’zitten.

Bèta’s zijn overal nodig

Laten we de bèta’s vooral behouden voor de politiek, bij bankenen ministeries; ze zijn daar van enorme toegevoegde waarde, maarlaten we óók zorgen dat er meer bèta’s voor de industrie komen. Datmes snijdt aan twee kanten: Meer mensen aan een baan en meerbedrijven met voldoende personeel.

Stilzitten en rapporten schrijven over ‘sector brede aanpak’ isachteruitgang. Het tekort wordt steeds nijpender. De oproep van deTU’s is dan ook volkomen terecht en keihard nodig: focus op hetaantal afgestudeerden want bèta’s zijn overal nodig!

Wouter Verbeek is student Systems & Control aan de TUDelft en acht de kans aanwezig nooit in de techniek terecht tekomen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK