Durf of weifelaars bij online onderwijs

Nieuws | de redactie
10 oktober 2012 | Is uw universiteit of hogeschool al bezig met Open Education Resources? SURF en Wikiwijs vonden veel aarzeling. “65% geeft aan dat binnen hun instelling nog geen gemeenschappelijke visie bestaat.” Het WO wil strategisch graag een sprong vooruit, maar de HBO-docent moet het maar zelf oplossen.

Terwijl in de Verenigde Staten en opkomende kennisnaties alsIndia en Brazilië het online onderwijs op grote schaal aan het doorbreken is, lijkt Nederland schoorvoetendachter de ontwikkelingen aan te lopen.

Uit het onderzoek dat door de Open Universiteit in opdracht vanhet Innovatieprogramma Open Educational Resources van SURF enWikiwijs is uitgevoerd blijkt dat men al wel volop met deze nieuweontwikkeling bezig is, zeker in het WO op strategischniveau. Met name in het HBO ontbreekt een eenduidige visievaak nog en ziet men OER als een extraatje binnen hetonderwijsproces rand de docent.

Geen gezamenlijk beleid

In het WO is slechts 29% van de respondenten van mening dat dezeontbreekt. TU Delft-voorzitter Paul Rullman ziet bij zijnuniversiteit wel degelijk visie. “We bieden al zo’n 80 opencursussen aan en zijn heel actief op iTunes U. We hebben zelfs deambitie om binnenkort een complete ‘open’ opleiding naar buiten tebrengen, een online opleiding met toetsen of practica ‘op locatie’.Een afgeleide daarvan zijn de open cursussen met certificaten.”

In het HBO blijkt men hier heel anders naar te kijken. Daarmeldt 79% dat er binnen zijn of haar onderwijsinstelling nog geengezamenlijk beleid wordt gevoerd rond Open Educational Resources.Redenen die hiervoor worden gegeven zijn andereonderwijsontwikkelingen die de prioriteit genieten, zoals deprestatieafspraken en de bezuinigingen in het onderwijs. En menvindt dit ook niet zo’n probleem, zo lijkt het.

Ineke Oldeniel, CvB-lid van Saxion, onderschrijft dit en geeftevens aan dat dit misschien wel geen zaak op bestuurlijk niveaudient te zijn in een hogeschool. “Saxion heeft nog geen formeelbeleid rondom OER en wil dat ook niet topdown opleggen. Het raaktimmers het hart van de professionaliteit van de docent.  Diezal het moeten gaan doen. En zijn bordje zit al behoorlijkvol.”

Profilering of docent?

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er op instellingsniveaurelatief nog weinig gedaan wordt met Open Educational Resources,betekent dat geenszins dat HO-instellingen op hun handen zitten.Reden voor universiteiten om meer in te zetten op de mogelijkhedenvan OER ten opzichte van het HBO zit hem in de winst die zijnadrukkelijk wel zien voor hun eigen organisatie.

Met name de internationale profilering en uitstraling van deorganisatie als het bereiken van nieuwe doelgroepen in hetonderwijs worden genoemd als voordelen op academisch niveau.

Frans van Kalmthout van Avans benadrukt vanuit het HBO kijkend,dat OER toch vooral iets is, dat in docenten moet zitten. “Als jevan je vak houdt als professional, dan moet je willen delen. OpenEducational Rescources bieden namelijk heel veel mogelijkheden omde kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ik denk dat het heelbelangrijk is dat docenten materiaal van andere docentenhergebruiken.”

Onderwijs de wereld over

Het is die bewustwording bij docenten die ook Rullmann ziet alseen belangrijke pre van het toegankelijk maken van lesmateriaal.””Als docenten bedrevener raken in het maken van open coursewaredan zie je als effect dat ze hun reguliere colleges voorbereidenmet in hun achterhoofd het beeld dat dat onderwijs ‘de hele wereldingaat.”

Dat de TU Delft een voorloper is in het denken over enontwikkeling van Open Educational Resources is geen verrassing. MetAnka Mulder, de voorzitter van het OpenCourseware Consortium hebben zijn één van de belangrijkste expertsop dat gebied op wereldschaal in huis.

In navolging van de razendsnelle ontwikkeling in met nameMassive Open Online Courses (MOOC’s) als Udacity en Coursera en de mondialeambities op het gebied van OER hopen Wikiwijs en SURF het komendejaar stappen te zetten in de ontwikkelingen in het WO en HBO in onsland. Zo zullen scenario’s beschreven gaan worden die instellingenconcreet helpen met het formuleren van strategischeinstellingsvraagstukken op dit terrein.

UU-rector Bert van der Zwaan juicht deze initiatieven toe.Volgens hem ligt de bal bij overheid om de ontwikkeling rond onlineonderwijs in Nederland een impuls te geven. “De overheid zou vooraleen rol kunnen spelen bij het ‘hoe’, maar niet bij het ‘wat’. SURFkan een belangrijke bijdrage leveren door coördinatie enkennisuitwisseling, en door te komen tot een bruikbare en opkwaliteit herkenbare reeks open leermaterialen.”

U lees het onderzoeksrapport ‘OER Hollands landschap’ hier. Reacties van de in het stuk genoemdeHO-bestuurders ziet u hier

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK