Erasmusbeurzen op omvallen

Nieuws | de redactie
22 oktober 2012 | De dreigende teloorgang van het Erasmusprogramma begint door te dringen in het HO. “Nederland moet zich in Brussel hard maken voor deze beurs die studie of stage in het buitenland mogelijk maakt”, zegt LSVb-voorzitter Kai Heijneman.

Met behulp van een Erasmusbeurs kunnen studenten een bijdrageontgvangen vanuit de Europese Unie van €220 per maand om een deelvan de kosten te dekken die een studie in een ‘EU-buitenland’ metzich mee brengt. Deze tegemoetkoming komt in gevaar nu deEU-begroting met een tekort te kampen heeft. De Europese commissieheeft erkend dat men een gat van €90 miljoen moetzien te dekken.

Morgen komt de Commissie met een voorstel om dit probleem op telossen. De LSVb doet daarom vandaag een oproep aan de Nederlandseen Europese politici om zich hard te maken voor het behoud van dezebelangrijke ondersteuning voor de cruciale buitenlandervaring voorstudenten. Kai Heijneman zegt daar over: “Deze studenten doentijdens deze buitenlandse ervaring veel kennis op over anderelanden, de cultuur en de taal die er gesproken wordt. Die kennis enervaringen nemen zij vervolgens weer mee naar Nederland.”

11% meer Nederlanders actief

Het Erasmusprogramma waarmee studenten drie tot negen maanden inhet buitenland kunnen studeren, wordt steeds meer gebruikt. Zo iser tussen de collegejaren 2009-2010 en 2010-2011 een stijging vanbijna 11% van Nederlandse studenten die Erasmus-ervaringen opdeden.8500 Nederlandse studenten per jaar maken gebruik van eenErasmusbeurs.

Uit de Brusselse cijfers kon ScienceGuide.EU vorige week al optekenen: ‘Claims have been filed by thenational agencies from: Austria (€6.3 million), Belgium,French-speaking community (€3 million), Belgium, Dutch-speakingcommunity (€4 million), Czech Republic (€7 million), Germany (€32million), Ireland (€2.2 million), Estonia (€2.75 million),Lithuania (€4.3 million), Poland (€29.5 million), Slovenia (€2.7million), Slovak Republic (€5 million) and UK (€19 million).

Interestingly, some of the countries that are now claimingreimbursements are the same ones that want to cut the EU budgetwith – sometimes – 10%.’

Delors wijst naar de toekomst

EU-aartsvader Jacques Delors zei tegen ScienceGuide overhet Erasmusprogramma overigens het volgende: “Ik ben allereerstheel blij met wat de universiteiten zelf hebben ondernomen. Menheeft in onderlinge samenwerking een veel meer afgestemd hogeronderwijsstelsel tot stand gebracht met drie heldere cycli. Daardoen inmiddels veel landen aan mee.”

“Ongetwijfeld is er op allerlei punten nog allerleidiscussie, maar ik onderstreep dat ik er heel erg voor ben dat wein Europa ons hoger onderwijs goed structureren en afstemmen. Ikvind dat een goede zaak.‘Je suis pour!’

“We hebben trouwens in 2007 nog de twintigste verjaardagvan het Erasmus-programma gevierd. Ik heb dit destijds met krachtdoorgezet en gebruikte daarvoor het initiatiefrecht van decommissie bij de wetgeving in Europa.”

“Dit programma is een groot succes geworden, want met demassificatie van het hoger onderwijs is het nu voor miljoenenjongeren mogelijk en ook meer vanzelfsprekend geworden om bijuniversiteiten en hogescholen in andere landen te studeren. Dezeontwikkeling naar massale deelname juich ik daarom eens te meertoe.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK