Hogeschool eert universiteit

Nieuws | de redactie
11 oktober 2012 | Hoe vaak geeft een hogeschool haar ereteken van verdienste aan de voorzitter van een universiteit? In Utrecht gebeurde het. De HU onderstreepte daarmee hoe zeer UU-voorzitter Yvonne van Rooy de missie van het HBO heeft gediend.

Bij haar vertrek werd Van Rooy reeds uitbundig gevierd en doorstad en provincie Utrecht onderscheiden voor haar onstuitbare eninnovatieve inzet voor de kenniseconomie en academische gemeenschapin die regio. De Hogeschool Utrecht blijkt op die taart nog eenmooie kers te hebben willen zetten. Dinsdagochtend werd Yvonne vanRooy onderscheiden voor haar inzet voor de kernopdrachten van hetHBO in de gestalte van deze hogeschool.

Onvermoeibare ambassadeur

Collegevoorzitter Geri Bonhof noemde de intensieve envernieuwende samenwerking met haar UU-collega “zo vanzelfsprekenddat het daarom zo baanbrekend was.” Ook wees zij op Van Rooy’sbuitengewone inzet voor destudenten en vooral hun verenigingen.Haar besef dat de studie uitdagend moet zijn en heel de mens van destudent in de studie gevormd moet worden, stond daarincentraal.

En dat is van grote betekenis voor HBO en WO en voor hunmaatschappelijke omgeving, benadrukte Bonhof: “Utrecht is een stadmet 70.000 studenten in het hoger onderwijs, dat is een kwart vande bevolking!” Hiervan was Yvonne van Rooy “de onvermoeibareambassadeur.”

De valorisatie-inspanningen van de beide instellingen, meer enmeer samen daarin actief en succesvol, hebben in de voorbijeperiode onder mee het Science Park tot bloei gebracht. “ZonderYvonne was dat er nooit zo geweest,” citeerde de HO-voorzitstermensen uit het bedrijfsleven dat zich daar gevestigdheeft. 

Schitterend zout

Geri Bonhof liet Van Rooy zelf de sculptuur onthullen die hetereteken tot uitdrukking bracht. “Het ontwerp is gebaseerd op eenzuiver zoutkristal. Een zuiver zoutkristal verenigt eigenschappenin zich die karakteristiek zijn voor de dragers van het eretekenvoor bijzondere verdienste: het is kostbaar, schaars,smaakversterkend en in staat om nieuwe verbindingen aan te gaan ennieuwe vormen aan te nemen. Het is helder, transparant en… hetschittert!” 


U leest hieronder de officële tekst van de laudatio van de HU voordit ereteken

 

De hogeschool kent een ereteken voor bijzondere verdienste voorexternen. Het wordt uitgereikt als blijk van waardering vooruitzonderlijke verdiensten voor de Hogeschool Utrecht bij hetrealiseren van zijn missie. Die missie luidt als volgt:  

“De Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we doorhoogwaardig onderwijs en onderzoek werken aan innovatie enprofessionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijkeontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale,culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardigeen duurzame samenleving.”

Het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht heeft mw. vanRooy de dato 9 oktober 2012 het ereteken voor bijzondere verdienstetoegekend, daar zij, in de door haar van 2004 tot en met 2012vervulde rol van voorzitter van het College van Bestuur van deUniversiteit Utrecht, op ten minste vier terreinen uitzonderlijkeverdiensten heeft gehad voor de missie van de HogeschoolUtrecht.

Allereerst heeft mw. van Rooy zich ingespannen om de door WillemHendrik Gispen[1] ingezette samenwerking tussen UU en HU op hetgebied van onderwijs en studentvoorzieningen (bekrachtigd middelsde Raamovereenkomst UU – HU uit 2004 en vernieuwd in 2008), teintensiveren en verder uit te breiden met samenwerking op deterreinen onderzoek, personeel, communicatie, huisvesting eninternationalisering.

De goede samenwerking tussen UU en HU, altijd vanuit wederzijdsrespect en waardering voor de eigenstandige positie van beideinstellingen in het Hoger Onderwijs bestel, laat zich eenvoudigdoor voorbeelden illustreren. Zo is door UU en HU als eerste inNederland de gezamenlijke Academische Lerarenopleiding PrimairOnderwijs (ALPO) ontwikkeld; zijn er inmiddels circa 35HU-medewerkers aan de UU gepromoveerd of bezig met eenpromotietraject en is een gezamenlijk centrum voor studie- enberoepskeuze opgestart. Het feit dat de samenwerking voor UU en HUvanzelfsprekend is, maakt de samenwerking voor Nederland, met zijnstrikte scheiding in het binair stelsel, juist baanbrekend. In denlande wordt dan ook over “Het Utrechts model” gesproken.

Ook heeft mw. van Rooy zich onvermoeibaar ingezet alsambassadeur voor de Utrechtse student en Utrecht alsstudentenstad.In de visie van mw. van Rooy moeten de Utrechtsestudenten kunnen excelleren middels uitdagende studies op hoogniveau, puttend uit het gezamenlijke onderwijsaanbod van UU enHU.

Aan de formele leeromgeving van de student moet bovendien eeninformele leeromgeving ondersteunend zijn: mw. van Rooy zette zichin om de studentenstad Utrecht bruisend te houden en als ideaaldecor voor brede ontplooiing van Utrechts talent te laten gelden.Zij onderhield warme banden met de UtrechtseStudenten(gezelligheids)verenigingen.

Mw. van Rooy heeft vele malen haar omvangrijke netwerk ingezetten bate van de regio, stad en de kennisinstellingen in hetbijzonder. Soms was het nodig om achter de schermen partijen actiefbij elkaar te brengen, om ontwikkelingen in de regio te versnellen.Zo leverde mw. van Rooy een bijdrage aan het verbeteren van devoorzieningen op de Uithof en zal er in de nabije toekomst gestartworden met de aanleg van een tramlijn richting de Uithof.

Een goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven enkennisinstellingen is van cruciaal belang voor de HogeschoolUtrecht om zijn missie te kunnen realiseren. Als bestuurslid van deTFI (Taskforce Innovation), een van de foundersvan Utrecht Inc.(Utrecht Incubator) en motor achter de ontwikkeling van het UtrechtScience Park, heeft mw. van Rooy een grote rol gespeeld in hetbijeen brengen van de goed functionerende, Utrechtse Triple Helix[2]op de Uithof.

Ook in Den Haag worden de kansen die Utrecht Science Park biedtvoor de Randstad inmiddels (h)erkend. Dankzij de aanhoudendeinspanningen van mw. van Rooy isUtrecht Science Park uitgegroeidtot een plaats waar kennis succesvol tot valorisatie leidt.

Het is het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht een eerdat het mw. mr. Yvonne Catharina Maria Theresia van Rooy, d.d. 9oktober 2012, het ereteken voor bijzondere verdienste heeft mogenuitreiken.

Het ereteken is ontworpen door de Utrechtse kunstenaar WillemNoyons en bestaat uit een glazen sculptuur en een draagspeld. Hetontwerp van het ereteken is gebaseerd op een zuiver zoutkristal.Een zuiver zoutkristal verenigt eigenschappen in zich diekarakteristiek zijn voor de dragers van het ereteken voorbijzondere verdienste: het is kostbaar, schaars, smaakversterkenden in staat om nieuwe verbindingen aan te gaan en nieuwe vormen aante nemen. Het is helder, transparant en… het schittert!
 

 

[1] Voormalig Rector Magnificus van de UniversiteitUtrecht en tevens drager van het HU ereteken voor bijzondereverdienste.

[2] Leydesdorff en Etzkowitz, 2001

 

  

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK