Pak nu jeugdwerkloosheid aan

Nieuws | de redactie
18 oktober 2012 | Dennis Wiersma en zijn FNV Jong willen een actieplan tegen de snel oplopende jeugdwerkloosheid. In 10 punten zetten zij concrete acties uit voor afstudeerders. Onder meer een rem op MBO dat vooral naar de UWV-kaartenbak voert en een Algemene Ontwikkelingswet (AOW) voor jongeren tot 5 jaar na afstuderen.

Wiersma zei bij de eerste uitwerkingen van dit plan tegenScienceGuide al: “Het is simpel, werk is de basisvoor je toekomst. Dit nu niet serieus nemen en het aantal werklozenlaten oplope, zorgt voor een groter probleem dan we voor mogelijkhouden: een clusterfuck. Terwijl de InternationaleArbeidsorganisatie (ILO) en de Europese Commissie beide al pleitenvoor een zogenaamd jeugdgarantieplan, blijft de echte actie helaas veel te lang uit.”

“Het groeiend aantal jeugdwerklozen in Nederland en Europa neemtsteeds ernstigere proporties aan. Met een EU-gemiddelde van 22,8 %is het aandeel werklozen onder de 25 jaar meer dan het dubbele vanhet aandeel oudere werklozen. Ook in Nederland is het aantal jongewerkzoekenden in jaren niet zo hoog geweest.”

Het 10-puntenplan dat zij nu bij Rutteen Samsom hebben ingediend bevat de volgende elementen.

1. Kies voor een integrale aanpak, dus: een landelijkActieplan Jeugdwerkloosheid. Stimuleer gemeenten om hun aanpak teintensiveren. Stel een landelijke taskforce in met specialeaandacht voor de werkloosheid onder kwetsbare groepen: jongeren metgrote afstand tot de arbeidsmarkt en allochtone jongeren.

2. Voer de Startersbeurs in. Geef jongeren binnen éénjaar na afstuderen, maximaal 6 maanden, een bedrag van €500 p/mvoor het bekostigen van een ervaringsplek (leren-werken). Ditvoorkomt thuiszitten en geeft jongeren en het bedrijfsleven eenboost.

3. Stel Arbeidsmarktfixus in op het MBO. Maak tijdelijkmogelijk dat (populaire) opleidingen die minder of geenarbeidsmarktkansen bieden de instroom beperken. Teveel jongerenworden opgeleid voor de UWV-kaartenbak.

4. Breed herinvoeren School Ex-programma. Voer vooralle laatstejaars in MBO én HBO een mobiliteitsregistratie envervolgadvies in, met directe doorgeleiding naar UWV Werkbedrijf,waar jongeren directe coaching krijgen bij hun eerste stappen op dearbeidsmarkt.

5. Stel diagnose bij Sociale Dienst direct, niet pas na4 weken. Bij de eerste loketmelding moet direct gemeten worden hoegroot de afstand tot de arbeidsmarkt is. Jongeren moeten directgeholpen worden, nu is er eerst een zoektermijn van vier weken.

6. Uitzonderingspositie kwetsbaren. Maak eenuitzondering op artikel 41 lid 4 WWB voor jongeren met een groteafstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep mag geen tijd verliezen enmoet direct een hulptraject instromen voor het snel terugleidennaar de arbeidsmarkt.

7. Oormerk P-budget. Ten minste 5% van hetParticipatiebudget moet geoormerkt worden om het in te zetten voorbegeleiding van jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

8. Voer opzegtermijn in bij tijdelijke contracten. Voerin de wet Flex en Zekerheid een verplichte aanzegtermijn in voortijdelijke contracten. Bij het niet verlengen van een tijdelijkcontract heeft een jonge werknemer zo meer tijd om op zoek te gaannaar een nieuwe baan en te anticiperen op een nieuwe stap.

9. Verdubbel WW-opbouw jongeren <27 jaar. Tel in de’WW-arbeidsverledeneis’ één jaar voor twee. Zo ontstaat demogelijkheid naar een baan te zoeken zonder in armoede tevervallen.

10. Voer een Algemene Ontwikkelingswet (AOW) in voorjongeren. Ter versterking van de arbeidsmarktpositie van startendejongeren, tot 5 jaar na het afstuderen, wordt een individueelbudget ingericht om de behoefte aan ontwikkeling (vanloopbaanbegeleiding tot bij- en omscholing) te faciliteren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK