Ruimtevaart blijft overeind

Nieuws | de redactie
9 oktober 2012 | De voorzet van CDA-leider Buma heeft gewerkt, ook nu hij niet meer 'mee doet' in een kabinetsformatie. Het kabinet heeft de investeringen in de Europese ruimtevaart teruggedraaid. Nederland blijft zo een betrouwbare partner en innovatietopper.

“Het kabinet wil tegemoet komen aan de wens van de Kamer om meteen voldoende budgettair mandaat aan de ESA Ministersconferentie op20-21 november 2012 te kunnen deelnemen.” Met die inzet geeftEL&I-minister Verhagen aan, dat hij zijn beleid 180 graden laatdraaien. De halvering van investeringen wordt bijna volledigteruggedraaid. De minister noemt dit zelf een verdubbeling vaninvesteringen.

Extra impuls

“Daarom stelt het kabinet voor om de in de ruimtevaartbrief (24446, nr. 46) beschikbare middelen van €68 miljoen voor optioneleESA-programma’s voor de periode 2012-2015 te verdubbelen. Deverdeling van deze extra impuls van €68 miljoen over dedepartementen is daarbij als volgt: EL&I €38 miljoen, OCW €15miljoen en I&M €15 miljoen. Dit betekent dat de inzet voorde optionele programma’s voor de komende ministersconferentie geen€68 miljoen bedraagt, maar het dubbele daarvan, namelijk €136miljoen.”

Een besluit over de structurele middelen na 2015 is nu nog nietnoodzakelijk, omdat de ministersconferentie in november a.s.primair over de periode tot 2016 gaat. Een volgend kabinet kan metde ESA-partners dan vanuit een sterke positie de onderhandelingenin gaan.

Verhagen noemt het budget van €136 miljoen “zeker tegen deachtergrond van noodzakelijke forse bezuinigingen over de gehelelinie” een goede inzet. “Ter vergelijking, tijdens de ESAMinistersconferentie in 2005 is €128 miljoen in optioneleprogramma’s ingeschreven en in 2008 €161 miljoen (exclusiefTropomi).”

“Parel van de hightech”

Sybrand van Haersma Buma corrigeerde openlijk in juni hethalveringsbeleid van ‘zijn’ vice-premier in een rede in Twente.Juist vanwege de hightech-banen en de Europese multiplier vaninvesteringen in ruimtevaart wilde hij, dat de Nederlandse bijdragetenminste op peil gehouden wordt.

Hij noemde de impact van de aanwezigheid van de Europeseruimtevaart-centra in ons land “een magnifieke premie” die zorgtvoor veel arbeidsplaatsen. In de nieuwe startups op dit terreingaat het al om zo’n 1500 banen, onderstreepte Buma. Hijverwees naar de circa “2700 top-R&D’ers” die hierdoor extra inNederland aan het werk zijn.

Verhagen erkende daarop in een brief aan de Kamer “deschitterende cijfers die deze sector als parel van de hightech inon land weet te genereren. Het gaat om bijvoorbeeld “60 bedrijvenen kennisinstellingen met een gezamenlijke jaaromzet van €140miljoen” terwijl “de Nederlandse bijdrage aan ESA €101 miljoen”bedroeg. Nu is op aandrang van CDA en D66 de halvering grotendeelsteruggedraaid.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK