Wiskunde in klem door succes

Nieuws | de redactie
15 oktober 2012 | De wiskunde bloeit, in vijf jaar kwamen er driemaal meer studenten. Maar investeringen en wetenschappelijke staf houden dat tempo omhoog niet bij. Daarom is nu een overbrugging à €4 mln ingezet om grote schade aan de kwaliteit te voorkomen. De urgentie blijft niettemin groot.

De wiskundige gemeenschap vraagt in het ‘Masterplan ToekomstWiskunde 2.0’ met klem om die structurele financiering van dewiskundeclusters en om een verhoging van het wiskundebudget bijNWO. Het Masterplan werd opgesteld op verzoek van het ministerievan OCW als vervolg op het vorige plan uit 2008.

Terug op niveau jaren 80

De clusters hebben in het verleden van OCW en van EZ middelenontvangen, maar worden niet structureel gefinancierd. Ook hethuidige budget (2011-2013) is een tijdelijke overbrugging,afkomstig van NWO Exacte Wetenschappen. Structurele financieringvan het wiskundig toponderzoek blijft daarom urgent.

De opstellers van het Masterplan, geleid door TU/e professorRemco van der Hofstad, wijzen op de positieve ontwikkelingen in hunvakgebied. Het aantal studenten is in amper vijf jaarverdrievoudigd. De studentenaantallen bevinden zich tegenwoordigweer op het niveau van de jaren ’80 en daar zit de snag. Sindsdienis namelijk de omvang van de wiskundige staf aan de universiteitengehalveerd. Tot op heden heeft de wiskundegemeenschap dezeontwikkeling kunnen opvangen door krachtenbundeling via declusters.

Op het spel

Deze samenwerkingsverbanden geven kritische massa en focus aanhet wiskunde-onderzoek, en creëren daarmee ookcarrièremogelijkheden, op die gebieden waarin Nederland het bestpresteert.  Ook is het Nederlandse concept van focus en massavia de wiskundeclusters – uniek in de wereld – succesvol gebleken.Maar de druk op de clusters wordt wel steeds groter en dat is redentot veel zorg.

Niet alleen de toekomst van het wiskunde-onderzoek, ook hetinnovatievermogen van Nederland staat op het spel. Veel complexemaatschappelijke vraagstukken vragen om een wiskundige oplossing,bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, logistiek of energie. Hetactuele Masterplan bouwt voort op het Masterplan uit 2008, dateveneens werd gemaakt op verzoek van het ministerie van OCW.

Het bevatte tien aanbevelingen om de Nederlandse wiskunde op demiddellange termijn te versterken; één daarvan betrof toen ook aleen structurele bijdrage aan de wiskundeclusters. Van de tienaanbevelingen hebben NWO en de wiskundegemeenschap, voor zovermogelijk, hun deel gerealiseerd. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK