Wie wordt de Lector van het Jaar 2012?

Nieuws | de redactie
22 november 2012 | Avans, Inholland, HAN en Hanze hebben een lector die kans maakt op de eretitel Lector van het Jaar 2012 tijdens het NHOC. Wie zijn het en waarom inspireren zij met hun praktijk gericht onderzoek zo zeer de versterking van de professie van de docent?

Uit heel het land droegen studentenorganisaties, kenniskringen, docenten en HBO-bestuurders bij hen zeer gewaardeerde lectoren voor, die op allerlei manieren voldeden aan de thematiek en profielschets die dit jaar door het ISO en ScienceGuide centraal waren gezet.

De keuze van ‘de Lector van het Jaar’ legde dit maal het accent op hen die het vak van docent helpen vernieuwen en opwaarderen. Hoe draagt lectoraal onderzoek en de vertaling daarvan naar de curricula van de lerarenopleidingen bij aan de versterking van de professie van de leraar in het PO en VO en daarbuiten? Inspirerende voorbeelden daarvan werden gezocht en aangemoedigd.

De reeks bijzondere praktijkgerichte onderzoekers bleek zo boeiend, dat ISO en ScienceGuide dit jaar vier genomineerden uit de rij van ingediende personen laten op gaan voor de titel. De opvallende breedte van de voordrachten – tot van ver buiten de educatieve faculteiten kwam men met mensen die rolmodel blijken te zijn op dit terrein – nodigde hier zeker ook toe uit.

Zo zijn nu twee lectoren vanuit de lerarenopleidingen en twee van daarbuiten genomineerd voor de titel van Lector van het Jaar 2012. De winnaar wordt dinsdag 27 november bekend gemaakt tijdens het Nationaal Hoger Onderwijs Congres en gehuldigd door nog net NVAO voorman en bijna VSNU voorzitter Karl Dittrich.

De volgende vier lectoren zijn de gelukkigen:

– Dr. Ir . René Bakker van de HAN

Lector Bakker is een man uit de bèta-hoek. Hij trekt het lectoraat Networked Appplications in de faculteit Techniek van de HAN. Sinds 2008 is hij daar bezig met het werken aan de ontwikkeling in de praktijk van social media toepassingen in het onderwijs en de zorg. Een bijzonder zwaartepunt daarbinnen is zijn onderzoek naar ‘blended learning’, dat over de volle breedte van het onderwijs binnen zijn hogeschool aan de orde is. Ook zijn elementen van dat onderzoek toegepast binnen de OU.

De studenten reageren zeer geboeid op de vormen van blended learning die Bakker heeft helpen ontwikkelen en de docenten worden geïnspireerd door de virtual classes voor samenwerking met collega’s en de flipped classrooms waarin zij hun werk gaan kunnen doen. Daarbij pakt lector Bakker nieuwe ontwikkelingen als die bij de Khan Academy en het Open Online Education model op om binnen de hogeschool en met allerlei partners in en rond het onderwijs tot vernieuwingen te komen die mensen weten uit te dagen. In het bijzonder in het deeltijdonderwijs als bron van LevenLangLeren heeft dit werk een aanzienlijke impact.

– Dr. Paul Delnooz van Avans

Lector Delnooz is een man uit het hart van de lerarenopleidingen. Hij trekt het lectoraat De Innovatieve Opleidingsschool bij de Pabo van Avans in Breda. Hij heeft daarin onder meer de ‘Creatieve Actie Methodologie’ ontwikkeld en in en nieuwe publicatie geboekstaafd. Daarin worden werkwijze in de praktijk uiteen gezet die een kwaliteitsimpuls kunnen opleveren voor het docentschap in het basisonderwijs en daarmee ook in de opleidingen
daartoe in het HO.

Vanuit zijn dissertatie over dit onderzoek heeft de lector deze activiteiten in het HBO nader uitgewerkt en getest en worden de lessen hieruit in het PO en VO toegepast. De studenten aan de pabo worden hierdoor inhoudelijk en didactisch meer uitgedaagd, hetgeen de kwaliteit van onder meer hun afstudeerfasen en -scripties merkbaar heeft verhoogd. Daarmee konden de curricula van de Pabo worden aangepast  aan de nieuwe ontwikkelingen en kansen. De scholen in het ‘werkveld’ merken dit en zijn enthousiast geworden, zodat deze ontwikkeling ook de innovatieve kant van wat in de scholen gebeurt een impuls is gaan geven. Dit leidt ook tot professionaliseringstrajecten van PO-docenten die met het lectoraat en daarin actieve studenten in gang worden gezet.

– Dr. Jeanette Doornenbal van de Hanzehogeschool

Lector Doornenbal werkt interdisciplinair voor zowel de Pabo als de sociaal-agogische opleidingen. Zij trekt het lectoraat Integraal Jeugdbeleid, dat in beide sectoren van het HBO een belangrijke bijdrage weet te leveren. Het inhoudelijk zwaartepunt ligt op het onderzoeken en ontwikkelen van alles dat bijdraagt aan ‘gezond opgroeien’. Daarin leidt zij een serie onderzoeksthema’s rond leren, gedrag en talentontplooiing .

Daarmee draagt haar lectoraat ook bij aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van aanbod in lerarenopleidingen in het noorden van het land, onder meer op masterniveau en rond het thema de Brede School.  Via het kenniscentrum CaRES werkt lector Doornenbal ook interdisciplinair mee in andere sectoren, met name bij de ontwikkeling van het Center of Expertise Zorg. Kenmerkend voor haar werk is, dat zij begrip van de verscheidenheid van systemen waarin kinderen opgroeien en leren en waarin mensen functioneren en van hun samenhang centraal stelt voor de beroepspraktijk. Daarin helpt zij de professionals in het onderwijs toe te rusten tot mensen die weten samen te werken met mensen uit andere disciplines en in de complexiteit van hun vak en omgeving.


– Prof. drs. Dolf van Veen van Inholland

Lector Van Veen is aan verschillende instellingen actief, naast Inholland ook bij Windesheim en de universiteit van Nottingham. Hij trekt het lectoraat Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid, waarin nadruk wordt gelegd op schooluitval, leerlingenzorg en de integratie van de ondersteuning op zulke gebieden aan scholen. Van daaruit heeft zijn onderzoek en het werk van het lectoraat ook een bijdrage kunnen ontwikkelen aan de bevordering van
studiesucces in het HBO.

Een bijzonder onderwerp van aandacht en praktijkgericht onderzoek heeft Van Veen gevonden in het thema ‘passend onderwijs’. Daarin komt zijn ook internationale werk aan meer structurele en creatieve vormen van samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs in belangrijke mate naar voren. In Europa is hij hierom voorzitter van het onderzoeksnetwerk Urban Education&Children and Youth at risk. Dit is onder meer verder praktisch vertaald in de ontwikkeling van de zeer goed geaccrediteerde masteropleiding Special Educational Needs die Inholland met partners als Windesheim uitvoert en waar Van Veen de Academic Director van is. Van Veen blijft ook in bacheloropleidingen voor VO en PO lerarenopleidingen als docent actief op deze terreinen.

U bent van harte uitgenodigd om de bekendmaking en de huldiging van de Lector van het Jaar – op initiatief van het ISO en ScienceGuide – bij te wonen. Het is jaarlijks een van de hoogtepunten van het Nationaal Hoger Onderwijs Congres. In 2011 werd Fontys lector Carl Rohde uitgeroepen tot de Lector van het Jaar en gehuldigd door zijn promotor, prof. Hans Adriaansens, de pionier van de onderwijsvernieuwing in de academische wereld.

Mis het niet! Het gehele programma van het Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2012 is hier te vinden. Aanmelden kan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK