Onderzoekscholen lopen geld mis

Nieuws | de redactie
6 december 2012 | Universiteiten ontvangen voor hun onderzoekscholen zo’n € 80 miljoen per jaar. Daarmee kunnen zij intensief onderzoek doen en promovendi begeleiden naar de academische top. In de praktijk blijkt een beperkt deel van dat geld ook echt hen terecht te komen, klaagt hun vereniging SODOLA.

Een groot deel van de middelen bestemd voor onderzoekscholen wordt door de universiteiten niet toegekend aan die onderzoekscholen, zo stelt SODOLA. Waar het geld wel aan wordt besteed is de leden en onderzoekers in deze vereniging niet duidelijk. In het debat over de OCW-begroting werd duidelijk, dat veel fracties willen dat de minister hier in actie komt, om juist het interuniversitair topondezoek vai zulke ‘scholen’ op peil te houden en te versterken.

Adequate financiering

Minister Van Bijsterveldt zei in 2010 dat zij erop zou toezien dat universiteiten de middelen zouden besteden aan onderzoekscholen. Deze toezegging deed OCW in reactie op het verzoek van de Tweede Kamer om onderzoekscholen en promovendi adequaat te financieren. 

SODOLA roept de Minister van Onderwijs en de Tweede Kamer op deze toezegging in concreto te gaan uitvoeren. Daarbij gaat het om naleving van wettelijke afspraken die binnen de bestaande financiële kaders kunnen worden uitgevoerd.

“Artikel 9.23 van de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) schrijft voor dat universiteiten jaarlijks de financiële middelen ter beschikking te stellen aan het bestuur van het onderzoeksinstituut of onderzoekschool, maar afgezien van de discussie over doelmatigheid en rechtmatigheid vinden we het van groter belang dat de met de Kamer gemaakte afspraken nu eindelijk worden uitgevoerd,” zegt SODOLA. 

Tweede Kamer alert

Verschillende Kamerfracties wilden van minister Bussemaker opheldering over de beschikbare middelen en vooral over de vraag of deze ook echt optimaal worden ingezet voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. De minister gaf in haar reactie aan, dat zij met de unversiteiten in gesprek ging over deze kwestie. Een Kamermotie om dit nog wat scherper aan te zetten vond ze niet zo nodig. 

Opmerkelijk was de uitspraak van de minister dat de middelen voor de onderzoekscholen niet beschouwd kunnen worden als ‘geoormerkte gelden’. De WHW heeft een andere formulering op dit punt. Art. 9.23, lid 2 geeft als voorschrift: ‘Colleges van bestuur stellen jaarlijks de financiële middelen ter beschikking aan het bestuur van het onderzoekinstituut of de onderzoekschool’. Er is hiertoe een ministeriële regeling, die deze opdracht verder uitwerkt en daarmee is het karakter van een oormerking van geld op dit punt eigenlijk wel aan de orde. In de Kamer denkt men er daarom over na de Algemene Rekenkamer hier nog eens goed naar te laten kijken, zo verneemt ScienceGuide.   

Samen slimmer

Onderzoekscholen werden in 1992 na advies van de commissie Rinnooy Kan opgericht om samenwerking tussen de universiteiten te stimuleren en promovendi op te leiden. Bijna alle promovendi in Nederland worden opgeleid binnen onderzoekscholen. De zesenzestig (66) onderzoekscholen in Nederland worden aan strikte kwaliteitscontroles van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) onderworpen.

In 2010 is de meerwaarde van de onderzoekscholen in een gezamenlijk rapport (Samen Slimmer) van onderwijskoepels KNAW, NWO en VSNU onderstreept. SODOLA is een verband van hoogleraar-directeuren van onderzoekscholen. IN de rol van leider van een onderzoeksschool is de hoogleraar-directeur part-time directeur en treedt daarbij ook steeds op als onderzoeker en begeleider van promovendi. Bij de leden van SODOLA zijn duizenden onderzoekers actief.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK