HBO maakt ‘flinke slag’ met bedrijfsleven

Nieuws | de redactie
8 januari 2013 | Het begon relatief traag, maar nu is de dynamiek van de nieuwe Centres of Expertise bij de hogescholen fors aan het toenemen. “De ambities liggen hoog. De centra hebben een pioniersrol bij deze manier van samenwerken tussen bedrijfsleven en onderwijs.” Gaat die nieuwe koppeling met de topsectoren van EZ echt lukken?

In de Centres of expertise binnen het HBO en hun MBO-collega’s van de Centra voor innovatief vakmanschap werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen aan een centrum dat zelfstandig waarde creëert voor het onderwijs-, onderzoeks- en het werkveld. Zij richten zich daarbij in het bijzonder op meer en betere bètatechniekstudenten, toegepast onderzoek voor het bedrijfsleven, vraaggericht opleiden en om-, bij- en nascholing.

Duurzame modellen

Zes consortia van samenwerkende bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen die in 2011 zijn toegekend zijn nu bekeken op hun voortgang en perspectief. Die zijn gemeten aan de hand van een door de auditcommissie en het Platform Bèta Techniek ontwikkeld meetmodel voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Vragen hierbij zijn onder meer of de juiste onderwijs- en bedrijfspartners ook daadwerkelijk zijn betrokken, of zij investeringsbereidheid tonen en of er zicht is op een duurzaam centrum welke kan voortbestaan zonder additionele subsidies.

De onderzoekesr benadrukken in hun rapportage dat “de ambities hoog liggen. De centra hebben een pioniersrol in het fasegewijs ontwikkelen van deze nieuwe en ambitieuze manier van samenwerken tussen bedrijfsleven en onderwijs.” Na een eerste auditrapportage in 2011 over de startsituatie, doet hun audit verslag van het tweede jaar van verkenning en ontwikkeling van duurzame business modellen voor deze nieuwe samenwerkingsvorm tussen onderwijs en bedrijfsleven. Overheid, beroepsonderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven trekken steeds meer als partners op, zo blijkt daar inmiddels uit.

Flink slag gemaakt 

Na een aanvankelijk trage start in 2011, concludeert de auditcommissie dat er in 2012 bij alle centra een flinke slag is gemaakt. Qua tempo is hiermee niet de trage start goed gemaakt, maar de commissie ziet wel dat het beoogde tempo en de gewenste dynamiek ontstaat. Belangrijke impuls hiervoor is de stip op de horizon, die overigens snel dichterbij komt: in 2015 staat er een zelfvoorzienend centrum dat toegevoegde waarde biedt aan bedrijven en studenten.

Bij de aanbevelingen is er er een belangrijke te nomene, die zich richt op een versterking van de mensen en hun kwalityeit bij de verschillende Centres. De  onderzoekers zeggen daarover: “Op dit moment is het team bij de centra samengesteld uit vooral onderwijsmensen. De auditcommissie adviseert om dit team te completeren met in ieder geval business development capaciteit en capaciteit op het terrein van marketing en communicatie.”

“Van belang hierbij is dat het team ook wordt versterkt met werknemers uit de partnerbedrijven, die – in het kader van de cofinanciering – mankracht leveren om het centrum een succes te maken. De auditcommissie constateert dat de partners bestuurlijk betrokken zijn, maar dat deze betrokkenheid ook op operationeel niveau moet worden verbeterd door het uitvoerende team te versterken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK