Leraar met aanzien als rechter en arts

Nieuws | de redactie
23 januari 2013 | Het Amerikaanse onderwijs moet radicaal op de schop, vindt onderwijsminister Arne Duncan. De professionaliteit van de docent, die moet voorop komen. Hoe? Met fikse investeringen en scherpe lessen uit de ‘Teachers Summit’ die nu naar Amsterdam komt. Lessen ook voor Nederland?

Duncan komt daarom met het programma getiteld RESPECT wat staat voor: Recognizing, Educational, Success, Professional Excellence, and Collaborative Teaching. Dit programma moet het leraarschap weer een hernieuwd gezicht geven. Zodat de docent het aanzien krijgt die een arts, ingenieur of rechter ook ten deel valt. Waarom zou het meest belangrijke werk voor de samenleving, ook niet de meeste waardering kunnen krijgen van die zelfde samenleving? 

Dit is de tweede publicatie in een reeks van ScienceGuide in aanloop van de International Summit on Teaching Profession, die 13 en 14 maart in Amsterdam wordt gehouden, interessante programma’s en leerzame initiatieven worden belicht die in verschillende landen gestart zijn rondom de vernieuwing van het leraarschap. De eerste keer was de blik gericht op Finland met zijn innovatieve manier van peer-review group mentoring, deze keer kijken we naar de V.S. 

Achterstallig onderwijs 

Docentschap is lange tijd ondergewaardeerd in Amerika. De analyse op dit punt liegt er niet om. De hoofdboodschap is: Docenten worden onvoldoende gemotiveerd om te excelleren. Maar al te vaak bevinden docenten zich in een cultuur van onbuigzame regels en worden ze te weinig uitgedaagd om met nieuwe en innovatieve ideeën te komen. 

Ondanks dat onderwijs een complexe en intellectuele aangelegenheid is, worden docenten niet behandeld als professionals. Bij de voorbereidende opleiding tot dit vak gaat het al mis. Ze worden te eendimensionaal opgeleid en krijgen minimale vaardigheden aangeleerd om les te geven. Verdere mogelijkheden om zichzelf te professionaliseren zijn onvoldoende aanwezig. Met als resultaat dat zelfs de beste docenten zich niet verder kunnen oriënteren in het veld, wat hun professionaliteit bepaalt niet ten goede komt. 

Daarom stoppen veel mensen vroegtijdig met hun loopbaan als onderwijzer en degene die blijven, kunnen zich onvoldoende ontwikkelen. Met als gevolg dat studenten niet goed worden opgeleid om de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw aan te kunnen. De 21st century skills komen zo in het onderwijs in de curricula en in de uitvoering van het onderwijsproces niet voldoende aan de orde. 

Deze bezorgdheid bracht onderwijsminister Arne Duncan naar voren bij de lancering van de OECD PISA ranking in 2009 en deUSA werden geconfronteerd met sterk tegenvallende uitkomsten. Hij zei toen over de resultaten: “The results show that American students are poorly prepared to compete in today’s knowledge economy… Americans need to wake up to this educational reality—instead of napping at the wheel while emerging competitors prepare their students for economic leadership.” 

Aanscherpen en dialoog

Duncan benutte de eerdere Teaching Summits om zijn beleid op dit terrein internationaal te toetsen en aan te scherpen. Het besef, dat van initiatieven in andere ‘slimme landen’ veel te leren viel en veel kennis daarmee te delen was, werd op deze manier extra aangewakkerd.

Nu is de uitkomst van die toetsing voor hem meer dan duidelijk geworden. Bij de inauguratie van president Obama voor zijn tweede termijn sprak Duncan zijn staf toe tijdens de feestelijkheden op zijn departement. Hij zette daar de kernpunten van het beleid van Obama en hemzelf op het terrein van de onderwijshervormingen nadrukkelijk uiteen. 

Hun “final goal” in het beleid noemt Duncan “to raise the bar for the teaching profession, ensuring quality teachers. ‘Great teachers are the key to the future of education.’ In the vein of increasing standards of teaching professionals and ensuring effective teachers, the Department of Education is launching the RESPECT Project (Recognizing Educational Success, Professional Excellence, and Collaborative Teaching). By spurring dialogue and collaboration regarding the teaching profession, both teachers and students will be impelled to high achievement.” Precies die versterking van dialoog en samenwerking is ook de doelstelling van de Summit in Amsterdam in maart.

Het actieplan in zes punten 

Het RESPECT-programma bestaat uit zes beleidspunten. Allereerst is het de bedoeling om een hoogontwikkelde pool van docenten en schoolleiders te creëren, waaronder ook carrièreswitchers. Deze aanstormende docenten worden klaargestoomd in een schoolomgeving waar ze graag willen werken. Daarnaast wordt er veel aan scholing gedaan, om zo de talenten van de docenten te maximaliseren.

Vervolgens komt er ook een hernieuwd programma van loopbaan begeleiding waarin doorgroeien een essentiële rol gaat spelen. Het derde punt is dat er een omgeving gecreëerd moet worden waar men gebruik kan maken van de juiste technologie, inzet van ondersteunende diensten. Er moet echter ook betrokkenheid van families en de gemeenschap zijn. Om op die manier tot steeds betere resultaten te komen voor studenten. 

Het vierde punt is een belangrijk element wat ook terug gaat komen in de Amsterdamse Summit: het evalueren van de kwaliteit van docenten als onderwijsprofessionals. Dit is ook het meest kritische element van het RESPECT programma in de interne discussie in Amerika. Door van elkaar te leren en kennis uit te wisselen kan er daadwerkelijk ook verbeterd worden, zeker voor de grote middelmaat die moet in de toekomst tot betere prestaties worden uitgedaagd. Mocht dit niet werken ondanks de steun aan die docenten, dan volgt ontslag. 

Het vijfde punt is dat de beste docenten beschikbaar moeten zijn voor de leerlingen die dit het meest nodig hebben. Zodat studenten uit een lagere sociale klasse, met een handicap of taalachterstand begeleid worden door de best denkbare docenten. Hiermee sluit deze aanpak sterk aan bij programma’s als Teach First en varianten als Eerst de Klas in verschillende landen.

Als laatste punt wordt er vooral gestimuleerd om in een flink tempo te beginnen met de vernieuwingen in het onderwijs, zodat ze stevig ingebed zijn tegen de tijd dat deze tijdelijke subsidie van in totaal 5 miljard gespendeerd is. 

De $5 miljard die de Obama regering hiervoor heeft vrijgespeeld, gaat naar staten die dit beleid ondersteunen. Voor die van de 50 staten die zich niet voegen tot dit nieuwe beleidsinitiatief, maar wel scholen hebben die hier aan willen deelnemen, wordt een specifiek samenwerkingsverband opgericht, zodat die desbetreffende scholen toch in aanmerking komen voor dit geld. 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

In de toekomst moeten er op innovatievere wijze nieuwe docenten betrokken worden bij het onderwijs, dat bestrijkt zowel de selectie, de voorbereiding, als de latere ondersteuning tijdens de loopbaan. Net als in andere competitieve landen wil Amerika dat scholen meer gaan selecteren, toegepast worden en vooral strenger zijn. Dit is allemaal nodig om uiteindelijk meer top-studenten te vormen en uit te dagen. 

Om dit voor elkaar te krijgen moeten onder andere de beloning van docenten en schoolleiders drastisch verhoogd worden. Echter, dit salaris moet wel afhangen van de kwaliteit van de docent. Niet alleen de graad of het aantal dienstjaren zijn meer bepalend. Er wordt nu ook gekeken naar de prestaties.

Docenten moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de behaalde resultaten. Bij deze nieuwe cultuur in het onderwijs hoort ook een gedeelde verantwoordelijkheid en betere samenwerking. Docenten moeten veel meer uitgedaagd worden om ervaringen met collega’s te kunnen delen. Tot slot moet de mogelijkheden voor bijscholing stevig worden opgeschroefd.

Online kennis delen

Het RESPECT programma beoogt in dat verband ook om een dialoog te starten tussen school- en districtleiders, vakbonden en docenten over hoe de transformatie van het docentschap vorm gegeven kan worden. Het achterliggende idee daarvan is om betere docenten voor de klas te krijgen met verschillende achtergronden, die van elkaar kunnen leren. 

Een praktische uitvoering van deze doelstellingen is zichtbaar in het online programma Connected Educators, dat is opgezet om de communicatie tussen onderwijsorganisaties en docenten te bevorderen. Deze online gemeenschap is niet alleen bedoeld voor het Amerikaanse onderwijs, maar er kan wereldwijd kennis gedeeld worden tussen docenten. Op deze manier kunnen docenten gezamenlijk online naar oplossingen zoeken voor complexe vraagstukken in het onderwijs.

Zo ontstaat er een community of practice, die zich bijvoorbeeld op één deelonderwerp kan focussen, om op die manier samen tot de beste oplossingen te komen. Met deze handreikingen kan het onderwijs op de werkvloer steeds beter worden. Arne Duncan zegt hier over: “Technology empowers teachers like never before to support their personal mission of providing the best possible education to their students”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK