Meer sturing voor publiek-privaat onderzoek

Nieuws | de redactie
11 januari 2013 | Het topsectorenbeleid stelt publiek-private samenwerking (PPS) in onderzoek en innovatie centraal. Onderzoek van het Rathenau Instituut laat nog een grote versnippering zien. Dit bepleit een sterke continuering van de topsectoren en het centraliseren van de coördinatie rond PPS.

In het rapport ‘Coördinatie van publiekprivaat onderzoek: Van variëteit naar maatwerk’ analyseert het Rathenau Instituut de huidige coördinatie van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen in Nederland. Deze wordt begeleid door verschillende intermediaire organisatie als de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s).

Coördinatie is niet coherent

Volgens het Rathenau Instituut is er bij deze organisaties geen coherent beleid in het continueren van publiek-private samenwerking. “De coördinatieaanpak van de meeste intermediaire organisaties die we hebben onderzocht, lijkt niet te zijn gebaseerd op een systematische analyse van het coördinatieprobleem in de betreffende sector. Het feit dat coördinatie meestal wordt uitgevoerd door nieuwe, vaak tijdelijke organisaties, betekent dat ze niet automatisch voortbouwen op eerdere ervaringen.”

Overheidssteun moet gecontinueerd

Doordat er in de afgelopen ook door de overheid niet altijd even veel is geïnvesteerd in deze instituten, is “de opbouw van kennis, competenties en sociaal kapitaal omtrent de coördinatie van onderzoek en innovatie in PPS-verband bemoeilijkt.” Mede hierdoor heeft “De overheid heeft het leervermogen met betrekking tot coördinatie niet systematisch en duurzaam georganiseerd.”

Het Rathenau Insitituut pleit er dan ook voor “in het topsectorenbeleid ruimte te behouden voor een sectorspecifieke benadering van coördinatie van onderzoek.” Om dat te bewerkstelligen moet de overheid middelen vrij maken voor één organisatie die verantwoordelijk wordt voor “het leren over coördinatie in PPS-initiatieven.”

Good practices verstevigen

Om het ingezette topsectorenbeleid te continueren moet daarbij kritisch gekeken worden naar de bestaande TKI’s. “Laat succesvolle TKI’s uitgroeien tot quasipermanente onderdelen in de kennisinfrastructuur. Niet-succesvolle TKI’s moeten kunnen worden afgebouwd of omgevormd met behoud van opgebouwde kennis en ervaring.”

Voor de kennisgebieden waarin het bedrijfsleven niet de meest directe partner in de onderzoeksvraag is, moet volgens het Rathenau Instituut aanvullend beleid ingericht worden dat doorheen de topsectoren kan opereren en zo kan inspelen op “de mogelijkheden van het Europese financieringsprogramma Horizon 2020, waarin maatschappelijke uitdagingen (grand challenges) het uitgangspunt vormen.”

U leest het hele rapport hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK