Herijking deeltijd ook bij HAN

Nieuws | de redactie
14 februari 2013 | Na Inholland en de Hogeschool Rotterdam gaat ook de HAN in haar deeltijdonderwijs fors snijden. Het moet meer passen bij haar profiel en de doelgroepen en bedrijven waar dit aanbod zich op zou richten. 14 opleidingen gaan in elk geval dicht.

Enkele nu zelfstandige opleidingen worden als afstudeervariant opgenomen in een bredere deeltijdopleiding. Bij 14 van de 56 deeltijdopleidingen is de maatschappelijke vraag en/of het aantal studenten te beperkt of is er elders passend aanbod, meldt de hogeschool. Daarom stopt bij die opleidingen de instroom van nieuwe studenten per komend studiejaar.

Aansluiting bij vraag uit maatschappij

De HAN vindt dat de maatschappelijke vraag meer dan tot nu toe het aanbod moet bepalen. Dat houdt onder andere in dat een voltijdse opleiding niet automatisch een deeltijdvariant heeft. Dit sluit aan op landelijke ontwikkelingen. Zo is er een uitgewerkt plan voor de sector techniek om het opleidingenaanbod aan te laten sluiten op de vraag van het bedrijfsleven naar opleidingen met een bredere basis en specialistische afstudeermogelijkheden.

Door de binding met de beroepspraktijk te verstevigen wil de hogeschool tevens bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen in de regio en ook aansluiten op de vraag naar hoger opgeleid personeel binnen de maatschappelijke en economische (top)sectoren en daarin ingezette human capital agenda’s.

Garantie voor studenten

Studenten van een deeltijdopleiding waar de instroom stopt en die dus (op termijn) niet meer aan de HAN bestaat, kunnen hun studie voortzetten en afmaken. Dat kan ook mede doordat de voltijdse variant van de betreffende opleiding wel blijft bestaan. Voor docenten leidt de aanpassing van het aanbod niet tot (gedwongen) ontslag. Zij blijven inzetbaar, bijvoorbeeld bij de voltijdse variant van hun opleiding.

Niet alleen worden opleidingen afgebouwd door hun instroom na 2013/14 te laten stoppen, ook deeltijdopleidingen als die voor Informatica, Technische informatica en Bedrijfskundige informatica gecombineerd tot één brede bachelor met uitstroomprofielen. Dit zal ook gebeuren met het aanbod in een reeks van andere disciplines, zoals bij Elektrotechniek,  Bedrijfseconomie en Accountancy en deeltijdopleidingen als die voor Culturele en Maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening.