Onmin in coalitie

Nieuws | de redactie
19 april 2013 | VVD en SP willen niet langer wachten met de invoering van het nieuwe HO-toezicht. De minister wil eerst de evaluatie van het net ingevoerde accreditatiestelsel afwachten. “De vraag is in hoeverre wetgeving en ingrijpen van bovenaf de ingezette verbeteringen van het hoger onderwijs zullen versterken”.

De minister laat in reactie op Kamervragen weten, dat zij wil wachten met de invoering van ‘Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs’.  Bussemaker wil eerst de evaluatie deze zomer afwachten van het net ingevoerde accreditatiestel. Aanvankelijk was een belangrijk onderdeel van deze wet het risicogerichte toezicht van de onderwijsinspectie.

Bussemaker schrapt dit onderdeel, omdat zij bij instellingen een toegenomen verantwoordelijkheid ziet op het gebied van onderwijskwaliteit. Zij doet dit tevens vanwege het advies van de Raad van State en ACTAL, het adviescollege voor de toetsing van regeldruk. Deze waarschuwden beide tegen een dreigende  overlap tussen de functies en voorschriften van de onderwijsinspectie en de NVAO.

Hiaten toezichtstelsel

De VVD blijft ook na een eerdere scherpe gedachtewisseling met minister Bussemaker van mening dat door de problemen bij Inholland geconstateerd kan worden dat er hiaten zitten in het huidige toezichtstelsel. “Het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen bevat belangrijke voorstellen gericht op de borging van de kwaliteit in het hoger onderwijs. De autonomie van het onderwijs werkt alleen als de kwaliteit sluitend geborgd is.”

Met betrekking tot het risicogericht toezicht willen de liberalen wel de evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel afwachten, zodat bij een nieuw stelsel tegemoet kan worden gekomen aan de bezwaren van de Raad van State en ACTAL. Alle andere onderdelen van de wet moeten sowieso in hoog tempo worden doorgevoerd, vindt de grootste regeringspartij. “Langer uitstel van wettelijke verankering is volgens deze leden een onnodig risico ten aanzien van de borging van de diplomakwaliteit in het onderwijs”.

De reactie van de minister is onomwonden. “Mijn besluit om het tijdelijke risicogerichte toezicht door de Inspectie niet in te voeren, heb ik genomen na een grondige en zorgvuldige afweging.

Naar aanleiding van de zorg en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de bevoegdheden van de Inspectie en de mogelijke taakoverlap met de NVAO, heeft het voormalige kabinet zich al op deze maatregel beraden. Dit heeft er destijds toe geleid dat het risicogerichte toezicht door de Inspectie een tijdelijke maatregel werd die na vier jaar zou vervallen.”

Politiek pikante vraag

De minister spreekt het vertrouwen uit dat ook zonder risicogericht toezicht er een sluitend kwaliteitskader mogelijk is. Zij wijst vervolgens op de inspanningen van hogescholen op het gebied van onderwijskwaliteit. “De hogescholen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om goed onderwijs te verzorgen en valide diploma’s af te geven.”

“Hiermee kunnen zij een einde maken aan de discussie over de (diploma)kwaliteit in het hbo. Hierbij refereer ik onder meer aan de inspanningen die Hogeschool Inholland de afgelopen twee jaren heeft gepleegd om, door stevig te investeren in de kwaliteit, het tij te keren. Verder laten de hoofdlijnenakkoorden met de HBO-raad en de VSNU en de daaruit voortgekomen prestatieafspraken zien dat de aandacht voor de kwaliteit in het hoger onderwijs sterk is gegroeid”.

De minister vraagt zich tegenover haar liberale coalitiegenoten bovendien af – politiek toch een tikje pikant – of vanuit ‘Den Haag’ opgelegde verbeteringen wel het middel zijn tot verbetering van de kwaliteit van HBO en WO.

“De vraag is in hoeverre wetgeving en ingrijpen van bovenaf de ingezette verbeteringen van het hoger onderwijs zullen versterken. Deze vraag en de vraag van de VVD-fractie kan ik pas beantwoorden als er meer duidelijk is over de evaluatie van het accreditatiestelsel. Zoals gezegd komt hieruit mijn wens voort om de behandeling van het wetsvoorstel pas voort te zetten wanneer deze duidelijkheid er is”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK