Toekomst HO verdeelt coalitie

Nieuws | de redactie
11 april 2013 | De coalitie verschilt fundamenteel van mening over de toekomst van de financiering van het hoger onderwijs. Minister Bussemaker houdt vast aan het experimenteel karakter van de prestatieafspraken en de bekostiging op deze basis. De VVD wil doorzetten dat deze opzet wettelijk opgelegd wordt.

In een schriftelijk overleg van OCW met de Kamer over de prestatieafspraken geeft de grootste regeringspartij aan, dat zij de experimentele opzet eigenlijk niet wil blijven aanvaarden. Deze is Rutte-I min of meer afgedwongen door de Raad van State, omdat duidelijk werd, dat de gekozen wettelijke aanpak op gespannen voet zou komen te staan met de Grondwet. Het regeerakkoord van Rutte-II bevestigde de gekozen route. De liberalen geven nu aan, dat zij de respectering van artikel 23 GW op dit punt eigenlijk willen loslaten.

“Verandering een gegeven” 

In het document schrijft de VVD onder meer: “De leden van de VVD-fractie merken op dat de huidige prestatieafspraken gebaseerd zijn op een experimenteerbepaling. De minister schrijft dat ze aan het einde van de looptijd zal bezien of er verankering in de wet zal plaatsvinden. Voor deze leden geldt deze wettelijke verandering echter als een gegeven. Het enige experiment ten aanzien van de prestatieafspraken is voor deze leden hoe de wettelijke grondslag moet worden ingevuld.” 

Minister Bussemaker wil niet deze weg gaan bewandelen en wijst op het feit dat zij zich als bewindspersoon houdt aan het regeerakkoord, dat de fracties van VVD en PvdA hebben gesloten. Politiek en staatsrechtelijk heeft Bussemaker volstrekt gelijk: niet bewindslieden maken de afspraken in een regeerakkoord – iets dat vaak als misverstand geloofd wordt – maar regeringsfracties. Deze zoeken vervolgens bewindslieden bij die afspraken, die bereid zijn conform die afspraken beleid te gaan voeren. Als de VVD dus af wil van de opzet rond de prestatieafspraken, dan moet de VVD het regeerakkoord open breken, dat haar partijleiders – beide oud-bewindslieden HO op OCW – hebben gesloten met de PvdA.

“Indien positief”  

Bussemaker reageert op de vragen van de VVD op dit punt als volgt: “De prestatieafspraken en de bijbehorende prestatiebekostiging zijn vormgegeven in het kader van een experiment. Continuering van de prestatieafspraken en de prestatiebekostiging is afhankelijk van de bevindingen van dit experiment. Volgens het Besluit Prestatiebekostiging Hoger Onderwijs wordt het experiment geëvalueerd aan de hand van de volgende criteria:

1. de mate waarin het toekennen van bekostiging, bedoeld in dit besluit, effectief is, in die zin dat:

a. de onderwijskwaliteit en het studiesucces bij de instellingen waaraan bekostiging is toegekend, zijn verbeterd

b. profiel en zwaartepuntvorming en valorisatie bij de instellingen waaraan bekostiging is toegekend, zijn versterkt;

2. de mate waarin de procedure die in dit besluit is voorgeschreven efficiënt is, mede in relatie tot de administratieve lasten.”

Om er geen enkel misverstand over te laten bestaan formuleert Bussemaker haar visie nogmaals en meldt dat dit de opvatting van “de regering” is. “Wat de regering betreft zijn de huidige prestatieafspraken en -bekostiging een experiment. Dit experiment richt zich ook op de vraag of voortzetting wenselijk is. Indien de ervaringen met het experiment positief zijn, zal ik aansturen op wettelijke verankering. In dat geval zal een wetswijziging tijdig worden ingediend.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK