Leraarschap centraal in Techniekpact

Nieuws | de redactie
13 mei 2013 | Meer en betere leraren voor bèta-technische vakken en meer aandacht voor Wetenschap en Technologie vanaf het basisonderwijs, ook via de Pabo’s en een actueler curriculum daar. Hier zet het Techniekpact op in, met €8 mln extra van het amendement Lucas/Jadnanansing.

De basis voor een opener en enthousiaster houding ten opzichte van W&T wordt gelegd in het basisonderwijs. Een advies over dat terrein van onder meer KNAW President Hans Clevers legt de grondslag voor de activiteiten in het Techniekpact. Dit heeft voor het HO ook aanzienlijke gevolgen, allereerst in de lerarenopleidingen.

Pabo actueler maken 

Het Techniekpact meldt dat “op initiatief van de Kamerleden Lucas en Jadnanansing” via de begroting van OCW €8 mln kan worden “vrijgemaakt voor Pabo’s om in de periode 2013-2017 met name een integrale aanpak van wetenschap en techniek (“onderzoekend en ontwerpend” leren) te optimaliseren.”

Dit moet eraan bijdragen dat “Wetenschap en Technologie word[en] geïntegreerd in het curriculum op de Pabo’s. Naast de kennisbasis natuur en techniek die in 2014-2015 wordt ingevoerd, gaat het ook om onderzoekende vaardigheden en attitudes. De Pabo’s actualiseren hun curricula en scholen hun docenten waar dat nodig bij is.” Ook moeten de opleidingen zorgen voor een beter “scholingsaanbod voor zittende docenten in het basisonderwijs.”

Forse opschaling Eerst de Klas

De succesvolle initiatieven om het leraarschap impulsen te geven worden ook voor het Techniekpact ingezet en aangemoedigd. “Via Eerst de Klas (EDK) worden meer excellente (bèta)studenten geworven voor een baan in het onderwijs. Het doel is 160 deelnemers per jaar vanaf 2016. Daarnaast zal er een Onderwijstraineeships (OTS) gecreëerd worden.”

Dit OTS-programma zal een zeer forse impuls kunnen geven. “In de periode 2013-2016 spannen scholen, lerarenopleidingen, bedrijven en de overheid zich in om 1500 Onderwijstrainees op te leiden. Scholen bieden voor beide trajecten voldoende vacatures, universitaire lerarenopleidingen zorgen voor een opleiding op maat  en bedrijven dragen bij aan een goed verdiepend programma. De overheid draagt bij in de kosten van deze opleidingstrajecten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK