Scholen manen OCW om onderzoek

Nieuws | de redactie
26 juni 2013 | De schoolbesturen willen niet minder, maar juist meer binding met kennis uit onderwijsonderzoek van HBO en WO. “De leraar is gebaat bij een onderwijsinstelling die gemakkelijk toegang heeft tot onderwijsonderzoek en hierin participeert. Op deze manier kunnen leraren geboeid en gebonden blijven.”

“In het lerarenbeleid moet meer aandacht komen voor onderwijsonderzoek waar leraren en scholen in de praktijk echt iets aan hebben. Zo kan het onderwijs worden verbeterd en wordt het vak aantrekkelijker.” De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad vragen staatssecretaris Dekker daarom zijn bezuinigingen daarop terug te draaien vanwege de kwaliteitsimpuls en versterking van de leraarsprofessie die met meer integratie van het onderzoek in het onderwijs mogelijk worden.

Onderwijskwaliteit duurzaam verder brengen

“U bereidt thans een lerarenagenda voor, waarin een samenhangend beleid voor de komende jaren gepresenteerd zal worden over kwantitatief voldoende en kwalitatief goede en excellente leraren. Ook voor ons als sectorraden voor primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs staat de kwaliteit van de leraar centraal: zij zijn van cruciale betekenis voor het niveau van het onderwijs.

En dan gaat het niet alleen om de basisvaardigheden die elke leraar moet beheersen, maar ook om complexe vaardigheden die – in combinatie met een onderzoekende houding – de onderwijskwaliteit duurzaam verder moeten brengen. De leraar van vandaag en morgen kan niet volstaan met uitvoering te geven aan onderwijs dat door anderen is bedacht. Inspelen op de verschillen tussen leerlingen en studenten, voortbouwen op behaalde resultaten, het creëren van uitdagend onderwijs vereisen van de leraar dat deze zich voortdurend bezint op de effectiviteit van het aangeboden onderwijs.

Het vergt van de school als lerende gemeenschap een gezamenlijke zoektocht naar passende en pakkende leeractiviteiten. Een dergelijke onderzoekende houding en zo’n lerende cultuur kunnen gestimuleerd worden door samenwerking met onderwijsonderzoek.

Wat werkt wel en wat werkt niet

Ook is het van belang dat scholen meer gebruik maken van onderzoeksresultaten; wat werkt wel en wat werkt niet. En het beste is als het onderwijsonderzoek die vragen onderzoekt die voortkomen uit de scholen zelf. Nu al leggen scholen op verschillende manieren verbinding met onderzoekers. Dat gebeurt door vragen voor te leggen aan lectoren of onderzoekers in specifieke instituten, zoals het ECBO voor het mbo, door gezamenlijk onderzoek in (academische) opleidingsscholen.

De lerarenopleidingen sluiten hier nu op aan, door in hun curricula onderzoekslijnen in te bouwen; hiermee wordt onderstreept, dat tot de professionaliteit van de leraar in ieder geval behoort, dat deze op de hoogte is en blijft van de laatste ontwikkelingen op haar vakgebied.

In uw brief van 30 mei 2013 aan de Tweede Kamer over de invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek geeft u een aantal bezuinigingen op onderwijsonderzoek aan, waaronder een bezuiniging op het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Wij zijn van mening dat de verbindingen tussen scholen en onderwijsonderzoek eerder versterkt moeten worden, vanuit de vraag van de scholen en de ambities van beter onderwijs.

Dichter bij scholen brengen

Wij vragen u:

– In uw lerarenagenda aandacht te besteden aan de wijze waarop praktijkgericht onderzoek dichter bij de scholen gebracht kan worden. Praktijkgericht onderzoek gaat uit van vragen vanuit de onderwijspraktijk, wordt samen met de onderwijspraktijk uitgevoerd en leidt niet alleen tot nieuwe inzichten en verbeteringen binnen de eigen school, maar beoogt ook materiaal op te leveren dat in andere scholen gebruikt kan worden en zo bij te dragen aan vernieuwing in heel Nederland.

– Het NRO in positie te brengen om kwalitatief goed onderwijsonderzoek te laten plaatsvinden door onder andere consortia van scholen en onderzoekers. We vragen u dan ook in een dergelijke rol van het NRO te voorzien in uw lerarenagenda.

Om niet vooruit te lopen op een dergelijke mogelijkheid vragen we u de beoogde bezuinigingen op het NRO uit te stellen tot na het debat in de Tweede Kamer over uw lerarenagenda (gepland op 5 oktober 2013).

De leraar is gebaat bij een onderwijsinstelling die gemakkelijk toegang heeft tot onderwijsonderzoek en hierin ook regelmatig participeert. Dit bevordert niet alleen een onderzoekende houding, maar stimuleert ook het werkplezier van leraren die onderwijsontwikkeling als één van de aantrekkelijke kanten van het leraarschap zien. Op deze manier kunnen leraren geboeid en gebonden blijven. Dit verdraagt zich slecht met de huidige voorstellen tot bezuinigingen op onderzoek en vraagt om een herbezinning hiervan in het perspectief van de lerarenagenda.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK