Validatie gericht op toekomst

Nieuws | de redactie
17 juni 2013 | Als een universiteit of hogeschool investeert in extra inzet in onderwijs, via Sirius of andere honourstrajecten, moet dit wel tijdig iets opleveren. Bij Saxion is dit aangepakt en als best practice nu zichtbaar gemaakt. Interne borging van de resultaten blijkt een sleutel tot succes.

Marike Lammers vertelt in de Sirius-analyse die 21 juni, de Dag van de Excellentie, wordt gepresenteerd hoe en waarom Saxion de validering van deze projecten is gaan uitdiepen. De gekozen borgingsaanpak van de honoursprogramma’s vindt plaats op zes resultaatsgebieden: selectie, docentenprofiel, didactisch concept, inhoud programma, studentenprofiel reflectieve professional en onderwijsklimaat.

Om te bepalen of de – op basis van experimenten ontwikkelde – honoursprogramma’s op elk van de zes resultaten over de wenselijke kwaliteit beschikken, heeft een validatiecommissie bij elk van de twaalf programma’s een audit uitgevoerd. De Saxion Honours Council, als werkveldvertegenwoordiging, ziet toe op het validatieproces en weegt de adviezen van de validatiecommissie.

Voor welk probleem/kwestie was deze best practice een oplossing en een impuls?

“Het risico van experimentele honoursprogramma’s is dat de resultaten en de invulling vanuit de reflective professional teveel uiteenlopen. Een kwaliteitsmeting in de vorm van een validatieproces, waarbij de uitkomst mede de toekomst bepaalt van een honoursprogramma, levert een forse bijdrage aan het terugdringen van dit risico.”

Wat heeft die aanpak de hogeschool Saxion opgeleverd?

“De validatie heeft waardevolle informatie opgeleverd over best practices en een kwalitatieve beoordeling van de aangeboden honoursprogramma’s. Per programma zijn in de vorm van ‘groene’, ‘oranje’ en ‘rode’ scores sterke en zwakke punten geïdentificeerd, zodat verbeteracties mogelijk worden.”

Wat heeft deze best practice de docenten opgeleverd?

“Inzage in sterke en zwakke punten van hun honoursprogramma en een duidelijke focus van het programma op verbetering van de zwakke punten.”

En wat heeft borging ervan op deze manier de studenten opgeleverd?

Ook hier de inzage in sterke en zwakke punten en een duidelijke focus van het programma op verbetering van de zwakke punten. Bij gevalideerde programma’s die zij volgen is vermelding ‘with honours’ op het getuigschrift daarmee mogelijk gemaakt.

Tegen welke problemen is de instelling aangelopen tijdens de uitvoering en hoe is dit opgelost?

“Oorspronkelijk stond een validatie in twee ronden gepland, een tussentijdse en een eindvalidatie. Het validatieproces bleek zo arbeidsintensief dat dit niet haalbaar bleek. De oplossing is gevonden in maatwerk: een eindvalidatie vindt alleen plaats bij programma’s waarbij nog duidelijke gebreken zijn geconstateerd en richt zich dan alleen op de verbetering hiervan.”

Worden inzichten van deze best practice gebruikt in het ‘reguliere’ Saxion-onderwijs? Zo ja, op welke manier?

Er is bewust voor gekozen het hoofd van het Bureau Kwaliteitszorg (als voorzitter) en de directeur HRM (als commissielid) van Saxion een rol te geven in de validatiecommissie. Zo konden we komen tot een zorgvuldig samengestelde validatiecommissie, waarvan het oordeel door de academies en honoursprogramma’s als gezaghebbend wordt erkend. De validatie is wat opzet en status betreft vergelijkbaar met een interne audit in het kader van een accreditatie.

Uit de Sirius-publicatie ‘Op koers met excellentie’ (door: Martijn de Graaff, BureauQ)


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK