OCW haalt stofkam door bureaucratie

Nieuws | de redactie
12 juli 2013 | Minister Bussemaker wil de regeldruk voor de onderwijsprofessional verminderen. Instellingen die het goed doen worden beloond met minder bureaucratie. OCW gaat bij het groot onderhoud van de huidige wetgeving een ‘stofkamoperatie’ uitvoeren om de bureaucratie terug te dringen.

De minister erkent dat teveel verkeerde regels het initiatief weghaalt bij de professionals of kunnen maatwerk belemmeren. “Ook waar het gaat om besef en beleving van maatschappelijke waarden, zijn regels lang niet altijd de beste oplossing. Daarvoor is veel meer een cultuurverandering nodig. Vermindering van regeldruk is geen eenmalige exercitie.”

De dilemma’s

De minister schetst een aantal dilemma’s als het gaat om de vermindering van de regeldruk in het onderwijs en legt uit dat ook instellingen een verantwoordelijkheid hebben.

–          “Informatieverplichtingen ten behoeve van gewenste verantwoording, toezicht of beleidsinformatie zijn van waarde, maar vormen een last voor de sector. Daarbij komt dat scholen en instellingen soms strenger voor zichzelf zijn dan de regelgeving vraagt, omdat ze geen risico willen lopen.

–          Scholen en instellingen ervaren ook lasten van andere overheidsorganisaties bijvoorbeeld van andere departementen, gemeenten, maar ook van scholen en instellingen zelf en koepelorganisaties en daarnaast vormen interne regels soms een bron van irritatie.

–          Snelle implementatie van beleid is soms gewenst, maar kan door het veld worden beleefd als verhoogde regeldruk, zelfs als het beleid ondersteund wordt.

–          Nieuw of veranderend beleid wordt door het veld ervaren als regeldruk, maar is soms nodig in respons op maatschappelijke vraagstukken of politieke wensen.”

Minder controle bij goed beleid

Onder andere de instellingstoets van de NVAO wordt als lichtend voorbeeld gezien van het nieuwe beleid ten aanzien van de vermindering van de regeldruk. “HO-instellingen die met succes de instellingstoets kwaliteitszorg van de NVAO doorlopen, zullen bij de reguliere accreditatie en toets nieuwe opleiding via een beperkt regime worden beoordeeld en niet worden geconfronteerd met aanvullend inspectietoezicht.

Werk in uitvoering

“Daarnaast voeren we in het kader van groot onderhoud van wetgeving een stofkamoperatie uit, waarbij we – zoals aangekondigd in het regeerakkoord – de onderwijsregelgeving voor alle sectoren grondig doorlichten op mogelijkheden om administratieve verplichtingen en verantwoordingsvoorschriften te verminderen. Hierbij kijken we in de sectorwetten en onderliggende regelingen naar kansen om bepalingen te vereenvoudigen, te schrappen of rapportages samen te voegen. 

Hoofdlijnenakkoorden was al een aanzet

De hoofdlijnenakkoorden die zijn gesloten met de koepels in het hoger onderwijs zijn volgens de minister al een aanzet. “In het hoger onderwijs hebben ter uitvoering van de in 2011 gesloten hoofdlijnenakkoorden gesprekken over deregulering plaatsgevonden met instellingen, Vereniging Hogescholen en VSNU.

Daarnaast zijn resultaten uit diverse onderzoeken benut voor de knelpuntenanalyse. De kern van de gesprekken in het hoger onderwijs was toen dat een aantal praktische knelpunten op te lossen is door goede communicatie. Bijvoorbeeld door voorlichting vanuit OCW en uitwisseling van goede praktijken tussen instellingen.

In gezamenlijkheid

Aan een deel van de knelpunten rond administratieve processen is al tegemoetgekomen door reeds ingezette beleidstrajecten zoals diplomaregister en het toegankelijk maken van het basisregister hoger onderwijs.  

Verder inventariseren de Inspectie van het Onderwijs, de NVAO en de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek gezamenlijk in hoeverre de verschillende processen en de bijbehorende  gegevensverzamelingen op elkaar afgestemd kunnen worden om zo onnodige administratieve drukte voor de instellingen te voorkomen.

De minister belooft in het slot van het brief het in de toekomst nauwgezet te blijven volgen en zal vanaf 2014 een jaarlijkse voorgangsrapportage sturen over de behaalde resultaten.

“Wij zullen u vanaf 2014 jaarlijks voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een voortgangsrapportage toesturen over de bereikte resultaten van onze aanpak ter vermindering van meetbare en merkbare regeldruk in het onderwijs. Daarin zullen wij u onder meer informeren over de gezette stappen, gerealiseerde maatregelen en nieuwe voornemens, de samenwerking met het onderwijsveld op dit terrein en de opbrengsten van de stofkamoperatie.”

De hele brief van de minister leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK