Meer regels vanuit OCW

Nieuws | de redactie
12 augustus 2013 | Het onderwijsministerie geeft universiteiten en hogescholen meer voorschriften om hun aanpak en kwaliteit te verantwoorden. Ook de rest van het onderwijs moet uitvoeriger verslag doen van zijn beleid en voornemens.

De beleidsbrief ‘Versterking bestuurskracht onderwijs’ leidt tot nadere regels en voorschriften aan de onderwijsinstellingen over de wijze waarop zij zich moeten verantwoorden in bijvoorbeeld hun jaarverslagen. Dit ondanks het voornemen van OCW om te komen tot minder regeldruk voor de onderwijsprofessional. Daar komt voor het hoger onderwijs nog bovenop, dat HBO en WO “zich vanaf het verslagjaar 2015 verantwoorden conform het Besluit experiment prestatiebekostiging over de realisatie van de plannen en de resultaten met betrekking tot onderwijskwaliteit en studiesucces,” zo meldt OCW de instellingen.

Eerder deze zomer had OCW bekend gemaakt fiks te kappen in het ‘regelwoud’ voor instellingen “in het kader van groot onderhoud van wetgeving. ” Dit wordt “een stofkamoperatie , waarbij we – zoals aangekondigd in het regeerakkoord – de onderwijsregelgeving voor alle sectoren grondig doorlichten op mogelijkheden om administratieve verplichtingen en verantwoordingsvoorschriften te verminderen. Hierbij kijken we in de sectorwetten en onderliggende regelingen naar kansen om bepalingen te vereenvoudigen, te schrappen of rapportages samen te voegen.”

Toekomstparagraaf

In een melding vooraf over de gevolgen van de nieuwe regels geeft OCW het volgende aan:  “Om uitvoering te geven aan de beleidsbeslissingen uit de brief ‘Versterking bestuurskracht onderwijs’ is een aanpassing van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in voorbereiding, die de opname in het jaarverslag regelt van een zogeheten ‘continuïteitsparagraaf’ ook wel ’toekomstparagraaf’ genoemd. Hierin rapporteert het bestuur over het voorgenomen financiële beleid en de verwachte resultaten over de drie jaren, volgend op het verslagjaar.”

“Deze rapportage bestaat uit een set gegevens en een daarbij behorende toelichting die ook de naleving van de gehanteerde governance code en een rapportage over het risico-management omvat. Het voornemen is om per onderwijssector te komen tot een nadere praktische uitwerking en daartoe vindt nog overleg plaats met de betreffende branche-organisaties. Daarbij wordt ook gewerkt aan een standaard model, waarop eenduidig is aangegeven welke gegevens het precies betreft. Zodra het overleg is afgerond, wordt u op de hoogte gesteld van deze aanpassing, die vanaf het verslagjaar 2013 onderdeel zal moeten gaan uitmaken van het verslagjaar.”

Nulmeting en ambitie

Voor  het hoger onderwijs komen daar nog nadere regels bij onder het motto ‘Verantwoording Prestatiegegevens (HO)’.  OCW beschrijft deze voorschriften als volgt: “Naast de hiervoor genoemde aanpassing van de RJO, komt er ook een aanvulling als gevolg van de afspraken rond de Prestatiebekostiging in het hoger onderwijs.”

“In het jaarverslag zullen de instellingen voor hoger onderwijs zich vanaf het verslagjaar 2015 verantwoorden conform het Besluit experiment prestatiebekostiging over de realisatie van de plannen en de resultaten met betrekking tot onderwijskwaliteit en studiesucces. Daarbij vermelden de instellingen voor de verplichte indicatoren de nulmeting de ambitie en het realisatiecijfer in 2015, en geven zij een overzicht van de gehanteerde definities omschrijvingen en methoden bij de meting van de realisatiecijfers. Volledigheidshalve vermelden wij dat voor de voortgangsrapportages in de verslagjaren 2013 en 2014 geen richtlijnen worden uitgevaardigd.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK