Privatisering HO-deeltijd vertraagd

Nieuws | de redactie
2 augustus 2013 | Het kabinet Rutte-I verraste in wat zijn spoedige nadagen bleken te zijn met een HO-stelselingreep: privatisering van de deeltijdopleidingen in HBO en WO via vouchers. Het vervolg daarop onder Rutte-II lijkt nu ineens niet zo vlot meer te willen gaan.

De plannen van Halbe Zijlstra kwamen even onverhoeds als krachtig. In het rapport-Veerman en de prestatieafspraken met HBO en WO was van een privatisering van deeltijdopleidingen geen sprake geweest en de invoering van voucherbekostiging in een compleet segment van het hoger onderwijs was daar zeker niet in terug te vinden. Toen Rutte-I ten val kwam, bleek dat niet het einde van deze voornemens.

Het was duidelijk dat Zijlstra als nieuwe VVD-leider zijn visie op de toekomst van het HO wenste te zien doorgezet. PvdA-minister Bussemaker ging dit ook niet blokkeren. Zij zette een groep kenners aan het werk, geleid door Alexander Rinnooy Kan, die een opzet moest uitwerken die in lijn was met de plannen van Zijlstra. Deze moest ook het HO-veld ertoe brengen mee te doen om te komen tot een ‘flexibel hoger onderwijs voor werkenden.’ Bovendien moest er tempo gemaakt worden en werd al in het voorbije voorjaar een bijeenkomst belegd die de grote lijnen uit zou zetten daartoe.

Knopen tellen voor CvB’s

Intussen telden veel CvB’s hun knopen. In het kader van de profilering en zwaartepuntvorming en de beleidskeuzes daarbij kozen met name in het HBO veel instellingen ervoor hun deeltijdaanbod, als ook veel van hun marktconforme aanbod, te schrappen en af te bouwen. Blijkbaar vinden zij de combinatie van door hen te organiseren geprivatiseerd aanbod met voor een deel financiering vanuit OCW via vouchers voor deelnemers in tekortsectoren te riskant, want onvoldoende concreet uitgewerkt. Het flexibel aanbod voor werkenden zou zo vooral een afwezig aanbod worden.

De werkzaamheden van de commissie van Rinnooy Kan blijken dan ook minder voorspoedig te gaan dan OCW had gedacht. De minister meldde de Kamer begin juli enigszins verhuld een opvallend gegeven. In een brief over de validering en borging van evc-trajecten komt aan het slot ineens een mededeling. OCW heeft Rinnooy Kan en de zijnen “het voorliggende voorstel van de convenantpartners EVC tevens als input” meegegeven en verzoekt hen tevens “met de convenantpartners EVC af te stemmen, wanneer zij in het advies ingaat op validering van leerresultaten in het hoger onderwijs.” Dat betekent dat zij naast het HBO en WO aanbod nu ook zich met het MBO-aanbod in deeltijd en de borging daarvan zich moeten gaan bezighouden.

De minister meldt nog iets. De snelle uitwerking van de voorzet van Halbe Zijlstra via de lijn van Rinnooy Kan komt er voorlopig niet. “De commissie Rinnooy Kan heeft mij onlangs laten weten dat zij besloten heeft een tussentijdse achterbanraadpleging te organiseren.” De timing van haar rapportage is daarmee achterhaald geraakt. De minister meldt de Kamer: “Dat heeft tot gevolg dat het adviesrapport later zal uitkomen dan ik u in mijn brief van 31 mei jl. heb gemeld. Ik verwacht het advies in het najaar en ik ben voornemens u mijn beleidsreactie daarop voor het eind van 2013 te sturen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK