Profilering HO op gang

Nieuws | de redactie
2 oktober 2013 | Werken de prestatieafspraken met HBO en WO? Nog voor de monitoring door ‘Van Vught’ kijken ISO en LSVb daar eens kritisch naar. Zij zien meer elan, maar ook nog onzichtbaarheid bij de Centers of Expertise in het HBO, onduidelijkheid over wat ‘een contactuur’ is en bij de vraag wat een écht goed docent is.

In hun rapport analyseren het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studenten Vakbond hun gezamenlijke onderzoek naar prestatieafspraken binnen het hoger onderwijs. “Het ISO en de LSVb willen inzichtelijk maken wat de prestatieafspraken betekenen voor de studenten.”

Het onderzoek bekijkt door interviews met achttien medezeggenschapsraden of, en zo ja, welke beleidswijzigingen op instellingsniveau zijn doorgevoerd naar aanleiding van de prestatieafspraken.Mee gewerkt hebben de medezeggenschapsraden van Universiteit Delft, Universiteit Nijmegen, Universiteit Eindhoven, Universiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Stenden Hogeschool, Windesheim Hogeschool, Hogeschool Leiden, Avans Hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede, Fontys Hogeschool, Hogeschool Inholland en de Hanzehogeschool.

Versneld uitvoeren

De vraag die dit onderzoek beantwoordt is: hebben de prestatieafspraken effect op het beleid en op studenten en zo ja, welke effecten zijn dit? Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt voor de twee bonden dat er het afgelopen studiejaar inderdaad een trend is ingezet door de verschillende instellingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

“Uit de gesprekken met verschillende medezeggenschapsraden uit het land blijkt echter niet dat deze veranderingen een direct gevolg zijn van de prestatieafspraken. Vaak lijken de afspraken er voor te zorgen dat bestaande plannen versneld worden ingevoerd om de gewenste cijfers te halen. Directe effecten zijn daarom op dit moment nog niet meetbaar.”

Inhoud en kwaliteit docent

De studentenorganisaties maken zich wel zorgen over de vraag of er wel voor de juiste invulling van de verschillende indicatoren is gekozen bij het opstellen van de prestatieafspraken. “Met name de definitie van “contactuur” en de vraag of een docent met een mastergraad of een BKO-registratie een betere docent is, zijn twee heikele punten.”

Het ISO en de LSVb benadrukken dat het om de inhoud en kwaliteit van het onderwijs gaat en niet alleen om rendementscijfers, het aantal uren of het aantal docenten met een mastergraad. “De verhoging van de intensiteit van een contactuur moet daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de student en het vereiste van een mastergraad moet de docent op een relevant gebied sterker maken. Dit gebeurt op dit moment niet optimaal. De prestatieafspraken zorgen daarom op deze gebieden niet voor een kwalitatief beter hoger onderwijs.”

Kenniscentra in HBO

Met betrekking tot de ontwikkeling van de Centers of Expertise bij de hogescholen merken de studenten, “dat nog niet elke hogeschool hier al zichtbaar mee bezig is. Een aantal raden geeft aan dat hun instelling een Center of Expertise heeft of aan het ontwikkelen is. Een aantal raden wordt hier echter niet bij betrokken of de raadsleden zijn niet op de hoogte of er ontwikkelingen zijn op dit gebied.”

Studenten merken in ieder geval nog weinig van de aanwezigheid van kenniscentra of Centers of Expertise. “Wat de meerwaarde gaat worden van deze kenniscentra moet duidelijk nog worden bezien. Om de centra van grote toegevoegde waarde voor zowel de student als de instelling te laten zijn, dienen de centra een bijdrage te leveren aan het onderwijs en niet een losstaand centrum te vormen.”

De prestatieafspraken zullen er volgens het ISO en de LSVb voor zorgen dat de rendementscijfers sneller omhoog gaan, het aantal docenten in het hbo met een mastergraad zal toenemen en de onderwijsintensiteit verbeterd zal worden. Het ISO en de LSVb vinden echter niet dat hierdoor per definitie de kwaliteit door omhoog gaat. De studentenorganisaties willen daarom het debat hier over aan gaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK