Universiteiten lastenmoe

Nieuws | de redactie
18 oktober 2013 | De VSNU steunt de druk vanuit Tweede Kamer naar een onderzoek naar het terugdringen van administratieve lasten van het accreditatiestelsel. Een motie hiertoe is ingediend door HO-specialist Michel Rog en kan op brede politieke steun rekenen.

In zijn motie verzoekt CDA-HO-woordvoerder Rog de regering te onderzoeken hoe de administratieve lasten van het accreditatiestelsel substantieel kunnen worden verlaagd. Hij pleit in dat verband voor pilots die erop gericht zijn concrete vermindering van deze lastendruk te realiseren. Zijn wordt ook gesteund door PvdA, VVD en D66 en kan daarmee rekenen op brede parlementaire steun.

Inspiratie uit buurlanden

De voorbeelden van minder bureaucratische vormgevingen uit Vlaanderen en Duitsland die in de motie-Rog zijn genoemd, acht de VSNU betreft een goed startpunt voor het realiseren van deze substantiële verlaging van lasten. In de borgingstelsels van deze twee buurlanden wordt een zware toets op instellingsniveau gecombineerd met een beperking van de accreditatielasten op het niveau van de opleiding.

Hoewel in Vlaanderen dit stelsel nog in de kinderschoenen staat en nog verder uitgerold moet worden, geldt dit reeds nu als een inspiratiebron voor ons land. Dat bleek al uit het vraaggesprek van ScienceGuide met Ann Demeulemeester, de Vlaamse vice-voorzitter van de NVAO, en haar collega Flierman, de nieuwe voorzitter.

Demeulemeester weest er op, dat “de visitatietraditie in Vlaanderen al langer sterk gericht is op verbeterprogramma’s en een stevige zelfsturing daarbij. Bij de in Vlaanderen gekozen variant van de instellingstoets staat daar wel iets tegenover. De eerste toetsing moet u zien als een nulmeting, waarop men vervolgens versterking en verbeteringen kan doorvoeren. Bij de tweede ronde zullen de consequenties toch wel, mag ik zeggen, drastisch zijn. Is de kwaliteit niet toereikend dan verliest de instelling zijn bekostiging.”

Draagvlak ondermijnd

In september had de VSNU reeds een brief gestuurd naar OCW om zich te beklagen over het feit, dat dit nieuwe stelsel volgens enkele rapportages niet de administratieve last zo zou verminderen als verhoopt.

“Het draagvlak voor het stelsel staat echter wel onder druk, met name door de toegenomen regeldruk en de hoge administratieve lasten. De 25% lastenbesparingen die in het vooruitzicht is gesteld bij de invoering van het nieuwe stelsel, is niet gerealiseerd. Het niet nakomen van deze toezegging ondermijnt onzes inziens het draagvlak voor het stelsel,” liet VSNU-voorzitter Karl Dittrich toen weten aan de minister. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK