Venlo nieuwe kennis-hub

Nieuws | de redactie
22 november 2013 | Maastricht start een nieuwe onderwijs kern in Venlo. Deze regio is zeer sterk op de terreinen agro-food, logistiek en diensteninnovatie. Steeds meer is bedrijvigheid op deze gebieden afhankelijk van een sterke kennisinfrastructuur. University College Venlo komt die versterken.

In de Prestatieafspraken 2013-2016 van de UM met OCW vormt de ontwikkeling  van onderzoek, onderwijs en bedrijvigheid in de regio Venlo een van de speerpunten. De ontwikkeling van de brede bacheloropleiding is één van de kernpunten van deze afspraken.

Deze bacheloropleiding en het daar omheen op te zetten wetenschappelijk onderzoek moet een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de kennisinfrastructuur. Om die infrastructuur ook echt werkzaam te maken wordt samenwerking gezocht met het bedrijfsleven, de overheid en andere kennisinstellingen in de regio.

Focus op smart services

Het UCV biedt een bacheloropleiding met een breed aanbod aan cursussen. Het programma heeft brandpunten in de levenswetenschappen aan de ene kant en in de sociale wetenschappen, in het bijzonder economie/bedrijfskunde, psychologie en rechten aan de andere kant. Op deze manier sluit de opleiding optimaal aan bij de masteropleidingen op het terrein van voeding en logistiek die nu al door de UM in Venlo worden verzorgd.

De bedoeling is om in een later stadium ook op het terrein van diensten en met name ‘smart services’ vervolgopleidingen aan te bieden. De bacheloropleiding zal zo worden opgezet, dat voor deze terreinen directe aansluiting op vervolgopleidingen bestaat, maar tegelijk zal de opleiding zo zijn ingericht dat studenten ook toelaatbaar zijn voor andere masteropleidingen, aan de UM of elders.

Uitbouw Kennis-As

De opleiding is geheel Engelstalig en zal zo ook een substantieel aantal buitenlandse studenten trekken. Naar verwachting studeren over zeven jaar zo’n duizend studenten op de UM-campus te Venlo. Het UCV biedt een bacheloropleiding met een open curriculum, gestoeld op het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), samenwerkend met hbo en regionale bedrijvigheid, en wordt georganiseerd als een Liberal Arts College met een internationale academische gemeenschap.

De prestatieafspraken met het ministerie van OCW zijn op regionaal niveau nader vertaald in het tienjarig investeringsprogramma Kennis-As Limburg, waarin de Provincie Limburg, gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven prioriteiten hebben benoemd voor de regio. De brede bacheloropleiding in Venlo neemt in dit Kennis-As document een prominente plaats in.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK