Aanpak MBO-HBO door lector

Nieuws | de redactie
24 januari 2014 | Het HBO is bezorgd over de obstakels en uitval bij doorstroom uit het MBO. Hogeschool Rotterdam heeft daarom Ellen Klatter aangesteld als lector Versterking Beroepsonderwijs, gericht op de talentontplooiing van studenten. Zij moet helpen voorkomen én oogsten, ook met de topsectoren.

Thom de Graaf, de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, zei het in zijn nieuwjaarsrede zo: “De instroom is niet op orde.” Dat is vooral gelegen in een “onvoldoende beginniveau van de studenten die uit het MBO komen.” Volgens De Graaf is het daarom tijd dat minister Bussemaker haar beleid ten aanzien van de MBO-kwaliteit aanscherpt.

Aansluiten bij talent

Maar het HBO kan daar als kenniscentrum voor de onderwijsprofessie natuurlijk ook zelf aan werken. Het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam pakt de handschoen op om de doorstroom te verbeteren. Onderwijskundige Ellen Klatter gaat in de havenstad aan de slag met het vraagstuk rond de versterking van de doorlopende leerlijnen in de beroepskolom VMBO-MBO-HBO.

Het onderzoeksprogramma van Klatter zal zich richten op de professionalisering van sociale en educatieve beroepskrachten, evenals de organisaties waarbinnen zij werkzaam zijn. De nadruk ligt daarbij op het aansluiten bij de talenten van de jongere zelf, waardoor de (leer)motivatie groeit en de maatschappelijke betekenis en relevantie van de jongere zichtbaar wordt.

Centrale vraag in dat programma is wat professionals in Rotterdam moeten kennen en kunnen om kinderen, jongeren en (jong)volwassenen effectief te ondersteunen bij het ontplooien van hun talenten op school, op de arbeidsmarkt en in hun sociale en persoonlijke omgeving?

Voorkomen en oogsten

Deze vraag wordt onderzocht in samenwerking met de direct bij het kenniscentrum betrokken partijen, zoals het Instituut voor Lerarenopleidingen, het Instituut voor Sociale Opleidingen en relevante praktijkpartners. Daaronder zijn onder meer regionale opleidingscentra voor beroepsonderwijs in Rotterdam actief.

Binnen dit kader richt lector Klatter zich op het ontwerpen en verzorgen van uitdagend onderwijs, waardoor talent van lerenden eerder wordt herkend, beter benut en gestimuleerd. Specifiek zal zij zich richten op de scharnierpunten tussen het VMBO-MBO en MBO-HBO.

Het gaat dan over het voorkomen van schooluitval, het ‘oogsten’ van talenten, bevorderen van doorstroom in de beroepskolom en het ontwerpen van een didactiek die garant staat voor een optimale en uitdagende (proces)begeleiding van jongeren.

De verdieping die docenten kunnen aanbrengen bij het leren van de student, krijgt dan veel aandacht: wat heeft een lerende nodig om tot volwaardig en diep leren te komen? Hoe verhogen we zijn of haar succeservaringen? Inzicht verkrijgen in de eigen beroepsvoorkeuren is hierbij een wezenlijke voorwaarde. Loopbaanoriëntatie is dan ook een belangrijk onderdeel van de doorstroom-competenties en van het onderzoek.

Aansluiting bij topsectoren

Het onderzoek van Klatter bij Kenniscentrum Talentontwikkeling sluit aan bij belangrijke initiatieven en ontwikkelingen in het onderwijsbeleid in brede zin, ook bij OCW. In het kader van het project Vernieuwing Beroepsgerichte Examenprogramma’s VMBO wordt gestreefd naar inhoudelijke en procedurele vernieuwing van de examensystematiek.

Deze vernieuwing dient ook het keuzeproces van jongeren in het beroepsonderwijs te ondersteunen. De nieuwe structuur biedt kansen om voor de examinering keuzedelen te ontwikkelen die aansluiten bij regionale behoeften, in dit geval van het Rotterdamse havengebied. Om deze wensen te kunnen verwezenlijken wordt aansluiting gezocht bij twee, in de regio belangrijke, topsectoren uit het topsectorenbeleid van de overheid, te weten: Energie en Chemie.

Ellen Klatter studeerde als onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. De laatste 15 jaar is zij werkzaam geweest binnen het beroepsonderwijs en combineerde zij functies op het snijvlak van onderwijsonderzoek, techniek en beroepsonderwijs. Klatter zal haar werk in Rotterdam gaan combineren met haar lectoraat ‘Didactiek van het Techniekonderwijs’ bij Fontys Hogescholen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK